CHUYÊN MỤC

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2017

21/12/2017
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2017

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2017)!
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo Gia Lai (15/12/1945-15/12/2017) !
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2017)!
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017) !
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2017)!
- “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Chiến thắng của tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam !
- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!
- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
- Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc An Khê quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017!
- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!