CHUYÊN MỤC

Thông báo: Chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

15/06/2018
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Nội vụ sao gửi các thông báo chiêu sinh trên Cổng thông tin điện tử thị xã An Khê để các đơn vị biết, phổ biến và đăng ký tham gia, cụ thể:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ vào nội dung các thông báo và nhu cầu của đơn vị để xem xét, chọn cử đối tượng đăng ký tham gia; đồng thời gửi văn bản (kèm theo danh sách đăng ký) đến Phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định./.