CHUYÊN MỤC

V/v thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018

16/01/2018
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Nội vụ sao gửi các thông báo tuyển sinh trên Cổng thông tin điện tử thị xã An Khê tại địa chỉ:  http://ankhe.gialai.gov.vn để các đơn vị biết, phổ biến và đăng ký tham gia, cụ thể:
 

  • Thông báo số 01/TB-CSHV ngày 02/01/2018 của Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại thành phố Đà Nẵng về Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng; - TẢI VỀ
  • Thông báo số 01/TB-CSHVKHXH ngày 02/01/2018 của Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại thành phố Buôn Ma Thuột về Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 01 năm 2018; - TẢI VỀ
  • Thông báo số 02/TB- CSHVKHXH ngày 02/01/2018 của Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại thành phố Buôn Ma Thuột về việc tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tại Cở sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phố Buôn Ma Thuột. - TẢI VỀ
Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung thông báo của các cơ sở đào tạo và nhu cầu của đơn vị để xem xét, chọn cử đối tượng đăng ký tham dự; đồng thời gửi văn bản (kèm theo danh sách đăng ký) về Phòng Nội vụ theo dõi./.