CHUYÊN MỤC

Điều kiện công nhận ngày truyền thống của Bộ, ngành, địa phương

04/09/2018
Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, điều kiện để công nhận ngày truyền thống của các Bộ, ngành, địa phương đó là:
- Có tài liệu lịch sử thể hiện ngày cụ thể đánh dấu bằng sự kiện đáng ghi nhớ;
- Ngày diễn ra sự kiện đáng ghi nhớ phải cách thời điểm đề nghị công nhận ít nhất là 10 năm;
- Có tính giáo dục truyền thống lịch sử và ý nghĩa đối với bộ, ngành, địa phương.
Các Bộ, ngành, địa phương nộp hồ sơ đề nghị công nhận ngày truyền thống bao gồm:
- Công văn đề nghị công nhận ngày truyền thống;
- Bản thuyết minh sự cần thiết, tính giáo dục, ý nghĩa của việc công nhận ngày truyền thống;
- Bản chụp các tài liệu chứng minh sự ra đời hoặc ngày diễn ra sự kiện đáng ghi nhớ;
- Văn bản thẩm định của cơ quan thẩm định;
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.
Nghị định 111/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.