CHUYÊN MỤC

117 vị trí công tác tại khu vực công phải định kỳ chuyển đổi

07/10/2020
Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực công (ví dụ cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan công an…) ở các vị trí sau đây phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

1. Phân bổ ngân sách.

2. Kế toán.

3. Mua sắm công.

4. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

5. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

7. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.

8. Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp.

9. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

10. Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.

11. Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

12. Quản lý các đối tượng nộp thuế.

13. Thu thuế, kiểm soát thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, quản lý và cấp phát ấn chỉ.

14. Kiểm hóa hàng hóa xuất nhập khẩu.

15. Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

16. Cấp giấy phép hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng.

17. Thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng tại các tổ chức tín dụng nhà nước; thẩm định và quyết định cấp tín dụng; thực hiện nghiệp vụ kế toán, kho quỹ.

18. Xử lý công nợ, các khoản nợ xấu; hoạt động mua và bán nợ; thẩm định, định giá trong đấu giá.

19. Cấp phát tiền, hàng thuộc Kho bạc nhà nước và dự trữ quốc gia.

20. Thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

21. Cấp phép hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

22. Thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng.

23. Cấp các loại giấy phép liên quan đến xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại.

24. Cấp giấy phép liên quan đến việc bảo đảm tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

25. Kiểm soát thị trường.

26. Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng.

27. Thẩm định dự án xây dựng.

28. Quản lý quy hoạch xây dựng.

29. Quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng.

30. Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng.

31. Giám định kỹ thuật, quản lý các công trình giao thông.

32. Đăng kiểm các loại phương tiện giao thông.