Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Kế hoạch số 57-KH/ĐU

20/11/2018

20/11/2018

kế hoạch 51-KH/ĐU

Thực hiện Quy định số 124 QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban bí thư về giám sát của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

15/09/2018

9/15/2018

Thông báo

Kỳ họp thứ Bảy-HĐND xã khóa V, được tổ chức 1,5 ngày (từ ngày 25-26/7/2018) tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thành An