CHUYÊN MỤC


QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 
KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VĂN BẢN
Quyết định số 549/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 05/6/2017 Công bố 04 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 512/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 17/5/2017 Công bố 16 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh download.png
Quyết định số 492/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 08/5/2017 Công bố 03 TTHC mới trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 482/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 03/5/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc trách nhiệm thực hiện của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp và các doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập download.png
Quyết định số 462/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 27/4/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 448/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 17/4/2017 Công bố 07 TTHC mới, 13 TTHC sửa đổi và 04 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 433/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 11/4/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thanh phố trên địa bàn tỉnh download.png
Quyết định số 310/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 17/3/2017 Công bố 10 TTHC mới, 13 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh download.png
Quyết định số 173/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 21/02/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 155/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 20/02/2017 Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực dân tọc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 1114/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 19/12/2016 Công bố 09 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 1052/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 16/11/2016 Công bố 08 TTHC mới, 05 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện download.png
Quyết định số 977/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 20/10/2016 Công bố 20 TTHC mới, 11 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai download.png
Quyết định số 817/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 30/8/2016 Công bố 08 TTHC mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 783/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 12/8/2016 Công bố TTHC sửa đổi trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 658/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 13/7/2016 Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 602/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 30/6/2016 Công bố 17 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 470/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 26/5/2016 Công bố 04 TTHC mới, 21 TTHC sửa đổi và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 457/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 24/5/2016 Công bố 16 TTHC mới, 10 TTHC sửa đổi và 09 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 454/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 20/5/2016 Công bố 01 TTHC mới, 04 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 451/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 20/5/2016 Công bố 04 TTHC mới thuộc lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện download.png
Quyết định số 13/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 07/01/2016 Công bố 01 TTHC mới tuyển dụng công chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện download.png
Quyết định số 1199/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 17/12/2015 Công bố 04 TTHC mới, 03 TTHC sửa đổi và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện download.png
Quyết định số 974/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 30/10/2015 Công bố 09 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố download.png
Quyết định số 893/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 08/10/2015  Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh download.png
Quyết định số 835/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 17/9/2015 Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố download.png
Quyết định số 457/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 31/7/2015 Công bố 11 TTHC mới, 16 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố download.png
Quyết định số 333/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 14/4/2015 Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố download.png
Quyết định số 166/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 27/2/2015 Công bố 27 TTHC mới, 31 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố download.png
Quyết định số 73/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 20/01/2015 Công bố 06 TTHC mới, 11 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố download.png
Quyết định số 1200/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 25/12/2014 Công bố 06 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh download.png
Quyết định số 1082/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 28/11/2014 Công bố 04 TTHC mới, 08 TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố download.png
Quyết định số 284/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 15/4/2014 Công bố 04 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai download.png
Quyết định số 1372/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 19/12/1012 Công bố Bộ TTHC áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai download.png
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Quang, Phó Chủ tịch UBND
thị xã An Khê, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017