CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


02/KH-HĐ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xa An Khê năm 2020

02/KH-HĐ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xa An Khê năm 2020

03/02/2020

03/02/2020

01/HĐPHPBGDPL Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020

01/HĐPHPBGDPL Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020

15/01/2020

15/01/2020

195/PTP-PBGDPL Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021

195/PTP-PBGDPL Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021

23/08/2019

23/8/2019

05/HĐPHPBGDPL Tổ chức phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan

05/HĐPHPBGDPL Tổ chức phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan

13/03/2019

13/3/2019

01/KH-HĐ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã

01/KH-HĐ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã 

03/01/2019

03/01/2019

Công văn số 562/UBND-TP V/v tiếp tục TTPBPL về hôn nhân và gia đình; ngăn chặn tình trạng tảo hôn

Công văn số 562/UBND-TP V/v tiếp tục Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; ngăn chặn tình trạng tảo hôn
 

31/05/2018