Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
dhpt.png
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ sắp tới trong điều kiện có nhiều thuận lợi song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân phường An Bình phải quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ sau:
I- Mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020:
          1. Về kinh tế:
          - Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân hàng năm: 12%
- Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020: 237 tỷ đồng
- Tỷ trọng các ngành đến năm 2020:
          +Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp: 29%
          + Thương mại- Dịch vụ: 39%
          + Nông nghiệp: 32%
          - Thu nhập bình quân đầu người: 27 triệu đồng/người/năm
          - Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 3.000 triệu đồng
          - Tổng diện tích gieo trồng : 700 ha
          - Chăn nuôi:
          + Tổng đàn trâu, bò: 1.340 (trong đó bò lai 80%)
          + Tổng đàn heo: 2.000 con.
2. Về văn hoá- xã hội:
- Huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp: 100%
- Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS trên 98%; tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm trên 98%; giữ chuẩn và phấn đấu nâng chuẩn ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.
- Phấn đấu 10/10 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 80 - 85%.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%
- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%; 100% hộ nghèo chưa có đất ở được giải quyết đất ở; trên 80% hộ nghèo chưa có nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà.
- Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng đạt 100%.
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới: 10%
- Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh: 100%
- Tỷ lệ hộ gia đình có công trình hợp vệ sinh: 80% - 85%; 80 -90% hộ gia đình đăng ký thu gom rác thải; 100% cơ quan đăng ký dịch vụ thu gom rác thải.
          3. Về quốc phòng an ninh:
- Xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng, đạt tỷ lệ 1,05% dân số. Giao quân, tạo nguồn cán bộ trong giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
- Kiềm chế, giảm các vụ việc về an ninh trật tự, phấn đấu hàng năm giảm từ 2 đến 5% vụ việc về an ninh trật tự; các tổ dân phố, trường học và phường giữ vững chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
           4. Công tác xây dựng hệ thống chính trị:
- Phấn đấu Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh. Tỷ lệ chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, không có chi bộ yếu kém. Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 99%; tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm 5-6% so với tổng số đảng viên đầu năm, trong đó từ 1 – 2 đảng viên trong lực lượng dân quân và dự bị động viên.
- Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào đoàn thể chính trị xã hội từ 80 – 90%. Mặt trận và các đoàn thể đạt vững mạnh hàng năm.
          II. Một số nhiệm vụ giải pháp
1. Về kinh tế
Khuyến khích hộ gia đình và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn. Quy hoạch, đầu tư mở rộng chợ Đồn từ nguồn ngân sách và thực hiện xã hội hóa trên địa bàn. Kiên trì vận động nhân dân mạnh dạn áp dụng các mô hình, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước tưới. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng vật nuôi. Cùng với các ngành chức năng thực hiện quy hoạch vùng chuyên canh râu trên địa bàn, tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap.
Cùng với nguồn ngân sách Nhà nước đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình kiên cố hóa giao thông ven đô theo phương thức ”dân làm, nhà nước hỗ trợ”. Đề nghị thị xã bổ sung quy hoạch, mở thêm một số tuyến đường mới phục vụ cho nhu cầu đi lại và phát triển đô thị.
2. Về văn hóa - xã hội
Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện giáo dục toàn diện, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Từng bước hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, cơ quan, công sở văn hóa. Vận động toàn dân tham gia bài trừ mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống của cộng đồng dân cư. Phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thường xuyên tổ chức các hoạt động Hội thi, liên hoan văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.
Thực hiện tốt chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, tạo mọi điều kiện để người nghèo thoát nghèo bền vững bằng những biện pháp cụ thể thiết thực phù hợp với quy định và điều kiện cụ thể của địa phương. Chủ động tiếp cận và kiên trì vận động nhân dân tham gia các Chương trình của Nhà nước, của Thị xã về dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nhất là đối với thanh niên và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
3. Về quốc phòng – an ninh
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 27-CT/TU của Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCHTW về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường lãnh đạo, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nâng cao cảnh giác sẵn sang đập tân âm mưu “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác hòa giải tại cơ sở. Phát huy vai trò của Ban chỉ huy quân sự, Công an, lực lượng bảo vệ dân phố trong mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng với Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.
4. Về xây dựng hệ thống chính trị
-Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
+ Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, kế hoạch của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thường xuyên thực hiện công tác tổng kết thực tiễn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV BCHTW (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
+ Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên; Xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và của từng đảng viên. Coi trọng công tác xây dựng chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên. Phat huy vai trò tiền phong gương mẫu trong học tập, công tác và lối sống, chấp hành nghiêm quy định đảng viên tham gia sinh hoạt và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cơ trú.
 + Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đọa của Đảng. Xây dựng hoàn chỉnh các quy chế, quy định để thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của đảng bộ, chi bộ, gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Tăng cường sự lãnh đọa của tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm cá nhất nhất là đối với người đứng đầu. Phát huy đan chủ trong sinh hoạt Đảng, trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng của Mặt trận, các đoàn thể và của nhân dân. Giữ vững mối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cấp ủy, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Đẩy mạnh công tác xây dựng Chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
+ Tập trung lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, nâng cao chất lượng các kỳ họp, phối kết hợp với Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên tổ chức tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quyết định đúng đắn các nhiệm vụ KT-XH ở địa phương đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên cơ sở thực hiện NQ của Đảng các cấp và NQ Đảng bộ đề ra.
          + Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Chính quyền trên các mặt công tác. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, đủ năng lực thực tiễn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy hiệu quả công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc có liên quan đến các tổ chức và cá nhân.  
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; phát huy sức mạnh địa đoàn kết toàn dân
+ Thường xuyên củng cố kiện toàn bộ máy hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ phường cho đến tổ dân phố. Chăm lo công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ làm công tác vận động quần chúng. Phát huy vai trò, chức năng của Mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, địa biểu dân cử và cán bộ công chức; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và phản biên xã hội.
+ Gắn việc thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận và các đoàn thể với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong mối quan hệ với cấp ủy các chi bộ trực thuộc, các ban ngành đoàn thể liên quan, theo hướng chủ trì, phối hợp tham gia thực hiện một số các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác quốc phòng – quân sự địa phương; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
+ Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “ Quy chế dân chủ cơ sở”, phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân các cấp, tạo moi điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tập trung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
+ Mặt trận và các đoàn thể chủ động phối hợp với chính quyền, ban ngành liên quan tổ chức phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.
 
 

 
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: ... Quang Trung - phường An Bình - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)
1478004004_Mail.png  Email: anbinh.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Bình
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png