Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
Chuyên mục > Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 19/6/2023 - 25/6/2023)


Các tin khác

LỊCH CÔNG TÁC UBND TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 CỦA UBND PHƯỜNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 CỦA UBND PHƯỜNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 CỦA UBND PHƯỜNG (Từ ngày 24/8/2020-30/8/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36
(Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 06/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 CỦA UBND PHƯỜNG (Từ ngày 07/9/2020-13/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 CỦA UBND PHƯỜNG (Từ ngày 14/9/2020-20/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 21/9/2020-27/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 28/9/2020-04/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 05/10/2020-11/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỞNG (Từ ngày 12/10/2020-18/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 19/10/2020 - 25/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 26/10/2020 - 01/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 16/11/2020-22//11/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 23/11/2020-29/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 30/11/2020-06/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày (7/12/2020-13/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 14/12/2020-20/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 21/12/2020-27/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 28/12/2020-03/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 04/01/2021- 10/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 11/01/2021-17/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM 2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 18/01/2021- 24/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 25/01/2021-31/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 01/02/2021-07/02/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 08/02/2021-14/02/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM 2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 15/02/2021-21/02/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 22/02/2021-28/02/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 01/3/2021-8/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 08/3 - 14/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 15/3/2021-21/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 22/3/2021-28//3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 29/3/2021-04/4/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 05/4/2021- 11/4/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 12/4/2021-18/4/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 19/4/2021-25/4/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 26/4/2021-02/5/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (từ ngày 03/5/2021-09/5/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (từ ngày 10/5/2021-16/5/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 17/5/2021-23/5/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 24/5/2021-30/5/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 31/5/2021-06/6/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 07/6/2021-13/6/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 14/6/2021- 20/6/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (TỪ NGÀY 21/6/2021-27/6/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 05/7/2021-11/7/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 12/7/2021-18/7/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29/2021 (Từ ngày 19/7/2021-25/7/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (TỪ NGÀY 26/7/2021-01/8/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 02/8/2021-08/8/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 09/8/2021-15/8/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 16/8/2021-22/8/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 23/8/2021 - 29/8/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 30/8/2021 - 05/9/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG AN PHƯỚC (Từ ngày 06/9/2021-12/9/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 13/9/2021-19/9/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 20/9/2021-26/9/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 27/9/2021- 03/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 04/10/2021-10/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 11/10/2021-17/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 18/10/2021-24/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 25/10/2021-31/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 01/11/2021-07/11/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 08/11/2021-14/11/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 15/11/2021-21/11/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 22/11/2021-28/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 29/11/2021-05/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 06/12/2021-12/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50/2021 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 13/12/2021-19//12/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 03/01/2022 - 09/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 10/01/2022 - 16/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 17/01/2022 - 23/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 24/01/2022 - 30/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 31/01/2022 - 06/02/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (TỪ NGÀY 07/02/2022-13/02/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 14/02/2022-20/02/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 21/02/2022-27/02/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 28/02/2022-06/3/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 21/3/2022-27/3/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 25/3/2022--3/4/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 04/4/2022-10/4/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 11/4/2022-17/4/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (TỪ NGÀY 18/4/2022-24/4/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 25/4/2022-01/5/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 02/5/2022-08/5/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 09/5/2022-15/5/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 16/5/2022-22/5/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 23/5/2022-29/5/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 30/5/2022 - 05/6/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 06/6/2022 - 12/6/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 13/6/2022-19/6/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 20/6/2022-26/6/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 27/6/2022-03/7/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 04/7/2022-10/7/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 04/7/2022-10//7/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 18/7/2022-24/7/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 25/7/2022-31/7/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 01/8/2022-07/8/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 08/8/2022-14/8/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 15/8/2022-21/8/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 22/8/2022-28/8/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 29/8/2022-04/9/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 05/9/2022 - 11/9/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 12/9/2022-18/9/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 19/9/2022 - 25/9/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 26/9/2022 - 02/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 03/10/2022 - 09/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 10/10/2022 - 16/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46/2022 (Từ ngày 14/11/2022 - 20/11/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 28/11/2022 - 04/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50/2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 12/12/2022-18/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 19/12/2022 - 25/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 02/01/2023 - 08/01/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2023 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 09/01/2023 - 15/01/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 06/2/2023-12/02/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9/2023 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 20/02/2023 - 26/02/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 27/3/2023 - 02/4/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2023 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 03/4/2023-09/4/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2023 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 24/4/2023 - 30/4/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG (Từ ngày 19/6/2023 - 25/6/2023)

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 10 Huỳnh Thúc Kháng -TDP2 - phường An Phước
- Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3606979
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email:anphuoc.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Phước
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png