Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020-2025
 
            Phường An Phước, trong nhiệm kỳ qua đã có bước phát triển đáng kể về kinh tế, văn hoá- xã hội; an ninh-quốc phòng luôn được củng cố và giữ vững; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, bộ mặt đô thị từng bước được hình thành; đời sống vật chất và văn hoá-tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Hệ thống chính trị ngày càng được kiện toàn và củng cố vững mạnh; cán bộ, đảng viên và các tầng.lớp nhân dân đoàn kết, nhất trí cao trong hành động, khắc phục những khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Đó chính là những nhân tố quan trọng tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tạo động lực để Đảng bộ và nhân dân trên toàn phường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá XI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
          Từ những đặc điểm tình hình nêu trên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng, toàn dân phường An Phước phải tập trung nỗ lực, phấn đấu để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản sau đây:
          I. MỤC TIÊU CHUNG
         Toàn Đảng, toàn dân phường An Phước phấn đấu xây dựng phường trở thành địa phương có nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, trình độ KH-CN được nâng cao. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành Nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng các ngành Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại-dịch vụ.
Nhân dân phường có đời sống vật chất, tinh thần thuộc diện khá so với một số địa phương khác. An ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội ổn định. Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.  
       II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NHIỆM KỲ 2020-2025
       1. Về Kinh tế:
- Tổng giá trị sản xuất đạt: 94 tỷ đồng.
- Tỷ trọng các ngành:
+ Nông nghiệp: 65 %;
+ Tiểu thủ công nghiệp: 12 %;
+ Thương mại dịch vụ: 23 %.
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 1,2 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm.
- Tổng diện tích gieo trồng đạt: 1100 ha.
- Xây dựng các trường học trên địa bàn đạt trường chuẩn quốc gia.
- Xây dựng trạm y tế phường đạt trạm chuẩn quốc gia.
- Dân số trung bình: 3.500 người.
Trong đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiên < 1%
- Tỷ lệ hộ dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95 %
- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá từ 80 - 85%; 100% tổ dân phố, cơ quan, trường học, công sở đạt tiêu chuẩn văn hoá.
- Tỷ lệ hộ nghèo < 1,5%.
- Tỷ lệ hộ cận nghèo <3 %
- Tỷ lệ hộ gia đình có công trình phụ hợp vệ sinh >90%.
- Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh là 100%. Trong đó, tỷ lệ hộ dân dùng nước máy > 75%.
- Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt: Phấn đấu đạt 65%
- Tỷ lệ cây xanh các tuyến đường đô thị: Phấn đấu đạt 65%
2.3. Về nội chính
- Xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
- Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
2.4. Về xây dựng hệ thống chính trị
- Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80 %; kết nạp đảng hàng năm đạt 4% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ (08 đảng viên)
- Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn thể đạt 85%
- Tổ chức Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh đạt 100%.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
Để thực hiện đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện như sau
1. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
- Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, chuyển mạnh sang sản xuất các loại cây hàng hoá có hiệu quả, giá trị kinh tế cao phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng. Quy hoạch đất nông nghiệp và vùng sản xuất hàng hoá tập trung, khuyến khích phát triển mô hình kinh tế trang trại khắc phục tình trạng sản xuất manh mún. Tận dụng hệ thống thủy lợi hiện có và lòng hồ, kênh dẫn nước thủy điện để phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Tập trung vận động nhân dân chuyển đổi một số diện tích đất xung quanh kênh dẫn và lòng hồ thủy điện và đất ở khu vực Hòn Lúp (khoảng 43 ha) sang trồng các loại cây ăn quả có múi và cây dược liệu, từng bước hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả và cây dược liệu. Cần tập trung thâm canh và áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất cây trồng có giá trị kinh tế cao. Xây dựng phương án quản lý và sử dụng Trạm bơm điện có hiệu quả, là nguồn cung cấp nước ổn định, lâu dài cho vùng chuyên canh cây ăn quả có múi khu vực Hòn lúp. Có kế hoạch biện pháp liên kết vùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các xã Xuân An, Cửu An nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền lợi cho người nông dân. Phát triển chăn nuôi chất lượng cao, chú trọng lai hoá đàn bò.
- Vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhân dân thành lập các Hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình Nông hội để nhân dân có điều kiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo chất lượng và đầu ra ổn định cho hàng hóa, nông sản .
- Mục tiêu đến năm 2025, ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng khoảng 23% cơ cấu kinh tế. Vì vậy, trong thời gian tới cần phải tích cực tham mưu, đề xuất UBND thị xã định hướng, kêu gọi đầu tư và bố trí nguồn vốn đầu tư vào địa bàn phường để tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành thương mại, dịch vụ phát triển. Khai thác hiệu quả mặt nước tại hồ thủy điện An Khê để phát triển du lịch sinh thái ở địa phương. Đồng thời có biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm sức khoẻ cho mọi người.
- Tập trung huy động các nguồn lực trong việc đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ. Xây dựng quy hoạch đô thị một cách bài bản, căn cơ, có kế hoạch cụ thể quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng kiến trúc cảnh quan, quản lý trật tự xây dựng, tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất 5% và quỹ đất do thủy điện bàn giao. Tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước và nguồn quỹ huy động trong nhân dân và các nguồn lực khác triển khai bê tông hoá các tuyến đường, hẻm giao thông để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Thường xuyên duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp ao, bàu hiện có đảm bảo đủ nước phục vụ cho tưới tiêu cây trồng.
Có biện pháp thu ngân sách, thu các loại quỹ đạt hiệu quả cao nhất để đảm bảo các khoản chi theo quy định. Muốn vậy, cần đề cao công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cụ thể để nhân dân nhận thức mà tự nguyện thực hiện đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với địa phương và xã hội; khuyến khích mở rộng kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu thuế. Cân đối thu chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên. Ưu tiên chi cho đầu tư phát triển. Công khai, minh bạch các khoản thu, chi và chế độ miễn giảm theo quy định.
2. Nhiệm vụ phát triển Văn hóa - Xã hội
Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Tạo điều kiện giúp đỡ cho con em gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo được đi học. Vận động toàn dân đưa tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường, hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hàng năm có nhiều học sinh giỏi, thầy, cô giáo giỏi các cấp. Thực hiện tốt công tác an ninh học đường. Nâng cao phẩm chất, tư cách, đạo đức của người giáo viên nhân dân. Xây dựng, củng cố các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thật sự vững mạnh.
Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin đại chúng bằng nhiều biện pháp và hình thức phong phú. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm với xã hội; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo ra bước chuyển biến căn bản trong việc cưới, tang, lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm, chống phô trương, lãng phí. Xây dựng ý thức giữ gìn môi trường, văn hoá trong giao thông và văn minh nơi công cộng. Thường xuyên kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke, điểm truy cập Internet trên địa bàn, … nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của tệ nạn xã hội, các tư tưởng phản động, văn hóa đồi trụy, … Bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm loa phát thanh trên toàn phường, đầu tư phát triển hệ thống truyền thanh không dây và tăng thời lượng tiếp âm các chương trình thông tin, thời sự trong nước, trong tỉnh và của địa phương. Phát động rộng rãi các hoạt động thể dục thể thao, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong mọi lứa tuổi. Xây dựng đội bóng đá, bóng chuyền phường tham gia tốt vào các hoạt động phong trào chung toàn thị xã.
Đề nghị UBND thị xã quy hoạch, xây dựng trường Trung học Phổ thông trên địa bàn Phường An Phước để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh ở các xã, phường lân cận như Cửu An, Tú An, Xuân An, Song An, Ngô Mây và An Phước đồng thời giảm tải cho các trường ở khu vực trung tâm Thị xã.
Đề nghị với ngành chức năng thị xã có kế hoạch xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn như: Các thiết chế văn hóa, chợ, sân vận động, mạng lưới điện chiếu sáng, vỉa hè… tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe và nhu cầu sản xuất của nhân dân. Phát triển cây xanh dọc ven đường tạo cảnh quan bộ mặt đô thị xanh, sạch và đẹp.
Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước. Đẩy mạnh phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm các chế độ, chính sách cho các gia đình thương binh liệt sỹ, người già, tàn tật, neo đơn, trẻ mồ côi… bằng các hoạt động như: Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, đất sản xuất, công lao động, xây dựng “nhà tình nghĩa”, “nhà đại đoàn kết”,… để nâng dần mức sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội. Tiếp tục vận động thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo.
Quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thực hiện tốt các Chương trình, mục tiêu y tế Quốc gia. Phối hợp với các ngành chức năng đầu tư, trang bị cơ sở vật chất cho Trạm y tế đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ y tế để phục vụ cho nhân dân tốt nhất. Thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em. Quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em về sức khoẻ, học tập, vui chơi, giải trí, chú ý đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Tuyên truyền về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
3. Nhiệm vụ, giải pháp về Quốc phòng, An ninh, nội chính
Quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trong mọi tình huống.
Xây dựng, củng cố lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân hàng năm đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và giành thắng lợi trong mọi tình huống xảy ra. Thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, canh gác bảo vệ địa bàn. Đảm bảo chỉ tiêu đăng ký, khám tuyển, giao quân hàng năm đạt 100%. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ quân sự đối với hoạt động của lực lượng dân quân; chú trọng công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên để củng cố thực lực chính trị của lực lượng ngày càng vững chắc.
Thường xuyên phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Xây dựng lực lượng Công an, Ban bảo vệ dân phố vững mạnh đảm bảo cho công tác phòng chống tội phạm, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội. Tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh với bọn tội phạm và các tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp trong các tầng lớp nhân dân; giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu kiện trong dân; giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong tiếp công dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, đối thoại với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân.
4. Nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng chỉnh đốn đảng
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Nâng cao tính chiến đấu và thuyết phục của công tác tư tưởng. Gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề từng năm đi vào chiều sâu nhằm nâng cao nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ trong hành động tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực. Đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã  hội, xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào về dân tộc, về Đảng; xây dựng lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, nhân ái, nghĩa tình; nâng cao tính tự giác, ý thức kỷ luật, tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải đáp thấu đáo, thiết thực, kịp thời. Kiên quyết chống mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết, những quan điểm sai trái, phai nhạt lý tưởng; bác bỏ những luận điệu phản động, góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, bám sát và thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ để đảm bảo đúng công tác chuyên môn, đồng thời phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Tăng cường vai trò lãnh đạo của tập thể, trách nhiệm của cá nhân các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết của Đảng. Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện tốt  công tác quy hoạch cán bộ theo hướng lâu dài, đồng bộ, đảm bảo tính kế thừa liên tục và phát triển, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ gắn với kế hoạch điều chỉnh, thay thế những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, không hoàn thành nhiệm vụ. Bố trí, sắp xếp một số chức danh ở Tổ dân phố phải là đảng viên.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đảng ủy, chi ủy chi bộ trực thuộc hàng năm đều phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Đảng ủy kiểm tra cấp ủy viên và tổ chức Đảng trực thuộc trong việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phải thường xuyên nắm tình hình, kịp thời chủ động, ngăn ngừa, phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm đảng viên và tổ chức Đảng có sai phạm; xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đảng viên và tổ chức Đảng.
Quan tâm công tác Dân vận của Đảng, của chính quyền. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Tích cực nắm bắt tình hình và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực.
        Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm.
5. Nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng chính quyền
 Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng cao vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân thực sự là đại biểu của dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết đúng quy định, có hiệu quả công việc của tổ chức và công dân. Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực công tác. Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, kịp thời thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ năng lực, phẩm chất. Xây dựng kế hoạch từ nay đến năm 2025 tiếp tục gửi đi đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý Nhà nước đối với cán bộ trẻ, cán bộ kế cận, người tại chỗ, bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện để đảm nhiệm các chức danh chủ chốt. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Giữ vững và ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
6. Nhiệm vụ, giải pháp về hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường
         Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong nhân dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các các đoàn thể chính trị - xã hội.
Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, lấy đoàn viên, hội viên làm nòng cốt và gương mẫu trong các phong trào thi đua để thuyết phục, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân tham gia sôi nổi vào các phong  trào địa phương phát động. Phát huy vai trò, chức năng của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quy định của Bộ Chính trị, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
Quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, hội gắn với tập hợp và phát triển đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt phương châm gần dân, sát dân, phát huy tốt vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân, giúp nông dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là lực lượng hậu bị của Đảng. Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình và nuôi dạy con khỏe. Coi trọng và thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới trong xã hội. Lãnh đạo và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Cựu Chiến binh, làm chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, nêu gương và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ thanh thiếu niên góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham gia phát triển kinh tế xã hội và các phong trào, các cuộc vận động của địa phương.
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 10 Huỳnh Thúc Kháng -TDP2 - phường An Phước
- Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3606979
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email:anphuoc.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Phước
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png