Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
dhpt.png
          
          Phường An Phước, trong nhiệm kỳ qua đã có bước phát triển đáng kể về kinh tế, văn hoá- xã hội; an ninh-quốc phòng luôn được củng cố và giữ vững; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, bộ mặt đô thị từng bước được hình thành; đời sống vật chất và văn hoá-tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Hệ thống chính trị ngày càng được kiện toàn và củng cố vững mạnh; cán bộ, đảng viên và các tầng.lớp nhân dân đoàn kết, nhất trí cao trong hành động, khắc phục những khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Đó chính là những nhân tố quan trọng tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tạo động lực để Đảng bộ và nhân dân trên toàn phường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá X nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
          Từ những đặc điểm tình hình nêu trên, trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng, toàn dân phường An Phước phải tập trung nỗ lực, phấn đấu để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản sau đây:
          I. MỤC TIÊU CHUNG:
          Toàn Đảng, toàn dân phường An Phước phấn đấu xây dựng phường trở thành địa phương có nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, trình độ KH-CN được nâng cao. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành Nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng các ngành Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại-dịch vụ.
Nhân dân phường có đời sống vật chất, tinh thần thuộc diện khá so với một số địa phương khác. An ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội ổn định. Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc
          II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NHIỆM KỲ 2015- 2020:
          1. Về Kinh tế:
          - Tổng sản phẩm xã hội đạt: 75 tỷ đồng.
          - Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm: 10%.
               + Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 đạt 6,440 tỷ đồng (trong đó có thu trợ cấp từ cấp trên)
               + Thu nhập bình quân đầu người   đến năm 2020 đạt :  30 triệu đồng/người/năm.
          - Cơ cấu kinh tế các ngành:
               + Nông  lâm ngư nghiệp chiếm 70%.
               + Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp chiếm 20%.
               + Thương mại-Dịch vụ chiếm 10%.
          -  Tổng diện tích gieo trồng đạt: 868 ha.
               + Tổng sản lượng lương thực quy ra thóc 5.500 tấn.
               + Tổng đàn trâu, bò: 1.200 con; trong đó bò lai chiếm tỷ lệ 80%.
               + Đàn heo 1.500 con; trong đó heo nạc chiếm tỷ lệ 95%.
               + Tổng vốn đầu tư phát triển là 38,561 tỷ đồng (trong đó có dự kiến đầu tư quy hoạch trung tâm xã với 40 hạng mục công trình đã đăng ký )
          2. Về văn hoá- xã hội:
               + Tỷ lệ trẻ em đúng độ tuổi đến lớp đạt 100%.
               + Tỷ lệ học sinh xét lên lớp hàng năm đạt từ 98% trở lên.
               + Trẻ em được tiêm chủng mở rộng đạt 100%.
               + Hạ tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới  10 %.
               + Tỷ lệ dân số có phương tiện nghe, nhìn đạt 100%.
               + Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá từ 85 - 90%; 100% tổ dân phố, cơ quan, trường học, công sở đạt tiêu chuẩn văn hoá.
               + Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn dưới  1%.
               + Dân số đến năm 2020 khoảng 3.900 người.
               + Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1,5%.
               + Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch trên 90%.
               + 70- 80% hộ gia đình có công trình vệ sinh.
          3. Quốc phòng-An Ninh:
          - Xây dựng lực lượng DQTV đạt  100% chỉ tiêu trên giao.
          - Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
          4. Công tác xây dựng hệ thống chính trị:
               + Tỷ lệ tổ chức Đảng TSVM đạt 50 %, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15 %; kết nạp đảng hàng năm đạt 10% so với tổng số đảng viên.
               + Chính quyền vững mạnh toàn diện từ khá trở lên .
               + Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn thể đạt 85 %
               + Tổ chức Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh đạt 100%.
          III/ MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ :
          Để thực hiện đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện như sau:
          1. Về Kinh tế:
          1.1. Sản xuất nônglâm ngư nghiệp:
          Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, chuyển mạnh sang sản xuất các loại cây hàng hoá có hiệu quả kinh tế cao phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng. Quy hoạch đất nông nghiệp và vùng sản xuất hàng hoá tập trung, khuyến khích phát triển mô hình kinh tế trang trại khắc phục tình trạng sản xuất manh mún. Cần tập trung thâm canh và áp dụng tiến bộ KH-CN vào sản xuất để tăng năng suất cây trồng có giá trị kinh tế cao. Có kế hoạch biện pháp tiêu thụ sản phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi cho người sản xuất. Phát triển chăn nuôi chất lượng cao, chú trọng lai hoá đàn bò. Tận dụng tốt tiềm năng ao,bàu, đập và kênh dẫn nước thủy điện để phát triển nuôi trồng thủy sản.
          1.2. Công nghiệp -  tiểu thủ công nghiệp:
          Đến 2020 chiếm tỷ trọng khoảng 30 % cơ cấu kinh tế. Vì vậy, trong thời gian tới cần có biện pháp để thu hút nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân đầu tư vào địa bàn phường. Khai thác hiệu quả công trình thủy điện như hồ chứa và kênh dẫn nước để phát triển ngành du lịch sinh thái của địa phương. Đồng thời có biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm sức khoẻ cho mọi người.
          Có biện pháp phát huy tính năng động, sáng tạo của các thành phần kinh tế trong việc khai thác các tiềm năng phát triển của địa phương. Gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần chú trọng công tác chuyển đổi ngành nghề cho người lao động
          1.3. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội:
          Tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước và nguồn quỹ huy động trong dân triển khai bê tông hoá các tuyến đường, hẻm giao thông để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân.  Thực hiện tốt chương trình kiên cố hoá kênh mương; thường xuyên duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp ao, bàu, đập hiện có đảm bảo đủ nước phục vụ cho tưới tiêu cây.trồng.  . Làm việc với ngành chức năng thị xã có kế hoạch xây dựng các công trình phúc lợi cho nhân dân như: trường trung học cơ sở, các thiết chế văn hóa, chợ, mạng lưới điện sáng, … tạo điều kiện thuận lợi cho học tập; sinh hoạt, vui chơi, giải trí; chăm sóc sức khỏe và nhu cầu sản xuất của nhân dân. Phát triển cây xanh dọc ven đường tạo cảnh quan bộ mặt đô thị xanh, sạch và đẹp.
          1.4.  Tài chính, ngân sách:
          Có biện pháp thu ngân sách, thu các loại quỹ đạt hiệu quả cao nhất để đảm bảo các khoản chi theo quy định. Muốn vậy, cần đề cao công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cụ thể để nhân dân nhận thức mà tự nguyện thực hiện đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với địa phương và xã hội; khuyến khích mở rộng kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu thuế. Cân đối thu chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên. Ưu tiên chi cho đầu tư phát triển. Công khai, minh bạch các khoản thu, chi và chế độ miễn giảm theo quy định.
          2. Về văn hoá- xã hội:
          2.1. Giáo dục:
          Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Tạo điều kiện giúp đỡ cho con em gia đình chính sách, gia đình nghèo được đi học. Vận động toàn dân đưa tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường, hạn chế học sinh bỏ học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phấn đấu tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98% trở lên; hàng năm có nhiều học sinh giỏi, thầy, cô giáo giỏi các cấp. Thực hiện tốt công tác an ninh học đường. Phấn đấu đến năm 2020, trên bàn phường có trường THCS.
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ nhà trường về chính trị-tư tưởng, công tác phát triển Đảng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Nâng cao phẩm chất, tư cách, đạo đức của người giáo viên nhân dân. Xây dựng, củng cố các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thật sự vững mạnh.
          2.2. Văn hoá-thông tin-thể thao:
          Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin đại chúng bằng nhiều biện pháp và hình thức phong phú. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm với xã hội; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tạo ra bước chuyển biến căn bản trong việc cưới, tang, lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm, chống phô trương, lãng phí. Xây dựng ý thức giữ gìn môi trường, văn hoá trong giao thông và văn minh nơi công cộng. Thường xuyên kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke, điểm truy cập Internet trên địa bàn, … nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của tệ nạn xã hội, các tư tưởng phản động, văn hóa đồi trụy, … Bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm loa phát thanh trên toàn phường, đầu tư phát triển hệ thống truyền thanh không dây và tăng thời lượng tiếp âm các chương trình thông tin, thời sự trong nước, trong tỉnh và của địa phương Phát động rộng rãi các hoạt động thể dục-thể thao, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong mọi.lứa tuổi. Xây dựng đội bóng đá, bóng chuyền phường tham gia tốt vào các hoạt động phong trào chung toàn thị xã.
          2.3. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân:
          Quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thực hiện tốt các Chương trình, mục tiêu y tế Quốc gia. Phối hợp với các ngành chức năng đầu tư, trang bị cơ sở vật chất cho Trạm  y tế  đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ y tế để phục vụ cho nhân dân tốt nhất. Thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em. Quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em về sức khoẻ, học tập, vui chơi, giải trí, chú ý đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Tuyên truyền về chính sách DS-KHHGĐ, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đến năm 2020 hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân xuống còn dưới 1%.
          2.4. Công tác chính sách xã hội: Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước. Đẩy mạnh phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm các chế độ, chính sách cho các gia đình thương binh-liệt sỹ, người già, tàn tật, neo đơn, trẻ mồ côi… Bằng các hoạt động như: xây dựng “nhà tình nghĩa”, “nhà đại đoàn kết”,… để nâng dần mức sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội. Tiếp tục vận động thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, phấn đấu đến năm 2020 hạ tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%.
          3. Về công tác Nội chính:
          Quán triệt quan điểm của Đảng là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh; bảo đảm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội trong mọi tình huống.
          3.1. Về công tác quốc phòng:
          Xây dựng, củng cố lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân hàng năm đủ về số lượng và chất lượng. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và giành thắng lợi trong mọi tình huống xảy ra. Thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, canh gác bảo vệ địa bàn. Đảm bảo chỉ tiêu đăng ký, khám tuyển, giao quân hàng năm đạt 100%. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ quân sự đối với hoạt động của lực lượng dân quân; chú trọng công tác phát triển Đảng viên trong lực lượng dân quân để củng cố thực lực chính trị của lực lượng ngày càng vững chắc.
          3.2. Về An ninh:
          Thường xuyên phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Xây dựng lực lượng Công an, Ban Bảo vệ dân phố vững mạnh đảm bảo cho công tác phòng chống tội phạm, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội. Tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh với bọn tội phạm và các tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn.
          4. Xây dựng hệ thống chính trị:
          4.1. Công tác xây dựng đảng:
          Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Nâng cao tính chiến đấu và thuyết phục của công tác tư tưởng. Gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên. Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động trong Đảng; nói và làm theo nghị quyết, “lời nói đi đôi với việc làm” để củng cố niềm tin của của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đẩy mạnh việc thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề từng năm đi vào chiều sâu nhằm nâng cao nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ trong hành động tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực. Đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã-hội, xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào về dân tộc, về Đảng; xây dựng lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, nhân ái, nghĩa tình; nâng cao tính tự giác, ý thức kỷ luật, tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải đáp thấu đáo, thiết thực, kịp thời. Kiên quyết chống mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết, những quan điểm sai trái, phai nhạt lý tưởng; bác bỏ những luận điệu phản động, góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
          4.2 Công tác lãnh đạo chính quyền:
          Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực công tác. Thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá cán bộ thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phẩm chất đạo đức, uy tín đối với nhân dân. Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, kịp thời thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ năng lực, phẩm chất. Xây dựng kế hoạch từ nay đến năm 2020 tiếp tục gửi đi đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý Nhà nước đối với cán bộ trẻ, cán bộ kế cận, người tại chỗ, bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện để đảm nhiệm các chức danh chủ chốt…………..
          4.3. Công tác kiểm tra giám sát:
          Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra toàn khóa, từng năm có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra chuyên đề. Thông qua công tác kiểm tra để ngăn ngừa phát hiện, xử lý và uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, sa sút về ý chí, đạo đức trong đội ngũ Đảng viên trên tinh thần giáo dục là chính góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên thực sự gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Công tác kiểm tra phải gắn với việc giải quyết có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến cán bộ, Đảng viên. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra (nhất là cán bộ làm công tác kiểm tra ở các chi bộ). Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có năng lực, đạo đức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định số 57- QĐ/TW ngày 05/5/2007 của Bộ Chính trị.
          4.4. Công tác lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể .
          Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, Công đoàn và các đoàn thể. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, mở rộng khối đoàn kết toàn dân, khơi dậy và động viên mọi tiềm lực của người dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ địa phương; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Khắc phục có hiệu quả tình trạng hoạt động mang tính hình thức; chiếu lệ, quan liêu xa rời quần chúng. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, lấy đoàn viên-hội viên làm nòng cốt và gương mẫu trong các phong trào thi đua để thuyết phục, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân tham gia sôi nổi vào các phong trào phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ tập hợp quần chúng hàng năm vào tổ chức đoàn thể trên 80%; Mặt trận, Công đoàn và các đoàn thể vững mạnh đạt 100%. Phát huy tốt vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động Công đoàn và phong trào cán bộ, công nhân viên chức của phường, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động; giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân, giúp nông dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; quan tâm xây dựng cuộc sống mới của người dân làm nông nghiệp. Khuyến khích nhân dân chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn phù hợp với quá trình đô thị hoá trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là là lực lượng hậu bị của Đảng. Coi trọng giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng giác ngộ lý tưởng cách mạng cho thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, thiết thực; đấu tranh chống lối sống thực dụng, văn hóa lai căn trong thanh niên. Đồng thời, Đoàn Thanh niên có biện pháp tổ chức để tập hợp đông đảo lực lượng thanh niên tham gia vào các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao bổ ích, lành mạnh, … Đối với Phụ Nữ, coi trọng và thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới trong xã hội; nâng cao trình độ học vấn, tạo việc làm, thực hiện chính sách cán bộ nữ; chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ phụ nữ ở nông thôn, đấu tranh chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Lãnh đạo và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Cựu Chiến Binh, làm chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, nêu gương và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ thanh thiếu niên. Tăng cường vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện hoạt động theo phương châm “ sống tốt đời đẹp đạo”. Phát huy hơn nữa vai trò, khả năng của các tổ chức tôn giáo trong các sinh hoạt xã hội, công tác từ thiện nhân đạo, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương.
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 10 Huỳnh Thúc Kháng -TDP2 - phường An Phước
- Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3606979
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email:anphuoc.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Phước
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png