Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
dhpt.png

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ sắp tới trong điều kiện có nhiều thuận lợi song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, nhân dân phường An Tân phải quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ sau:
          Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đi đôi với phát triển kinh tế, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội. nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh và chất lượng công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm xuống mức thấp nhất. Tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; giữ vững sự ổn định về chính trị để tập trung phát triển kinh tế- xã hội.
          Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tập trung hướng tới mục tiêu đưa  An Tân trở thành địa phương phát triển vững mạnh toàn diện.
 I- Mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020:
          1. Về kinh tế:
          Tỷ trọng các ngành đến năm 2020 như sau:
          +Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp: 40%
          + Thương mại- Dịch vụ: 57%
          + Nông-lâm nghiệp: 3%
          - Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2020: 2.109.000.000 đồng
          - Tổng diện tích gieo trồng đạt: 98 ha
- Chăn nuôi:
+ Tổng đàn bò: Khoảng 430 con (trong đó bò lai 75%)
+ Tổng đàn heo: Khoảng 1.500 con.
- Tổng vốn đầu tư phát triển đến năm 2020 là 4.294.000.000 đồng.
          2. Về văn hoá- xã hội:
- Huy động trẻ em đúng độ tuổi đến lớp đạt 100%.
- Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng đạt 100%.
- Tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS: 99% trở lên.
- Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm: 95% trở lên.
- Tỷ lệ hộ gia đình đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện đạt trên 90 %
- Phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020.
- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80%.
- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 0,8%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,0%.
          3. Công tác nội chính:
- Tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng lực lượng DQ đạt 1,6% so với dân số.
- Giao quân hàng năm đạt 100% theo chỉ tiêu trên giao.
- 100% hộ gia đình đăng ký đảm bảo ANTT.
          4. Công tác xây dựng hệ thống chính trị:
-Tỉ lệ các chi bộ trực thuộc TSVM đạt 90%; Đảng bộ đạt TSVM; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 75%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%; kết nạp đảng hàng năm đạt 6% so với tổng số đảng viên.
-Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức, đoàn thể đạt 90% trở lên.
-Tỷ lệ tổ chức Mặt trận và các đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc: 90% trở lên.
II- Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:
          1 - Lĩnh vực phát triển kinh tế
          Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng TMDV-TTCN-CN-NN, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mạnh các cơ sở có quy mô vừa và nhỏ gắn với mở rộng ngành nghề TMDV, TTCN, CN…hướng đào tạo nghề phù hợp cho lao động tại địa phương, mở ra các ngành nghề mới mà địa phương có thể phát triển làm ra được sản phẩm mới có chất lượng đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
          Sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế, diện tích đồng cỏ ngày càng thu hẹp dần nên chú trọng đầu tư phát triển kinh tế vườn, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng và nhân rộng những mô hình sản xuất có hiệu quả. Phát triển ngành chăn nuôi theo hướng tăng đàn gia súc cả về số lượng và chất lượng. Chú trọng công tác thú y, thường xuyên triển khai các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.
Lãnh đạo có hiệu quả việc thu ngân sách, thu các loại quỹ đạt chỉ tiêu đề ra, để đảm bảo các khoản chi theo qui định, phấn đấu tăng thu và tiết kiệm chi. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai các khoản thu và các chế độ miễn giảm theo quy định, tiết kiệm chi ngân sách, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo các nhu cầu chi cho sự nghiệp văn hoá xã hội và quốc phòng- an ninh. Tu bổ và nâng cấp chợ Đồng găng để nhân dân mở rộng các mặt hàng kinh doanh, tăng cường mua bán, trao đổi hàng hoá với các phường, xã lân cận.
Làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.
          2. Về văn hoá- xã hội:
Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, trong đó, tập trung ưu tiên cho các hạng mục, công trình thiết yếu như: Trường tiểu học, trường mẫu giáo, nhà văn hoá, sân vận động, các tuyến đường giao thông...để nhân dân có nơi vui chơi, học tập, sinh hoạt và rèn luyện thể dục- thể thao. Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường tiến tới xây dựng trường THCS Trưng Vương đạt chuẩn quốc gia. Giữ vững phổ cập Tiểu học và THCS, vận động các hộ gia đình đưa tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường. Triển khai tích cực và rộng rãi cuộc vận động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa gia đình- nhà trường- xã hội để giáo dục học sinh, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội. Tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ nhà trường toàn diện về mọi mặt, xây dựng củng cố các tổ chức chính trị trong trường học thật sự vững mạnh.
Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, cơ quan, công sở văn hóa. Vận động toàn dân tham gia bài trừ mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống của cộng đồng dân cư. Phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thường xuyên tổ chức các hoạt động Hội thi, liên hoan văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.
          Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, đồng thời đề nghị bổ sung Bác sỹ cho Trạm y tế. Thực hiện tốt các chính sách dân số, gia đình và trẻ em, chú ý đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, khuyết tật.
Tranh thủ nguồn vốn của các cấp và trong nhân dân phục vụ cho công tác giảm nghèo, hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
          Thực hiện nhất quán chính sách của Đảng và Nhà nước về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện lợi dụng tôn giáo để chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động đồng bào có đạo sống “tốt đời, đẹp đạo”, tăng cường đoàn kết lương- giáo.
          3. Công tác nội chính:
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các văn pháp luật mới trong nhân dân.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động trong công tác quốc phòng quân sự địa phương. Quan tâm phát triển Đảng viên trong lực lượng dân quân, xây dựng chi bộ quân sự TSVM. Làm tốt công tác tuyển quân, công tác huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch của cấp trên. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng- an ninh.
          Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ ANTQ và nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác xử lý các tình huống phức tạp về ANCT- TTATXH trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
          4- Công tác xây dựng hệ thống chính trị:
          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả và tác dụng lâu dài; quán triệt sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.                   Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời, chính xác diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch cho từng năm và cả nhiệm kỳ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện việc xét, đánh giá, phân loại chất lượng các chi bộ trực thuộc và đảng viên đảm bảo đúng quy trình và thực chất, phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự vững mạnh của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
          Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới (nhất là ở những chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên), phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng được chi bộ trong lực lượng Ban bảo vệ dân phố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng.
          Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên, đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định của Đảng, Nhà nước. Lựa chọn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng có năng lực, phẩm chất chính trị, vững vàng về quan điểm lập trường, trung thực, khách quan, vô tư và có đủ trình độ, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ được giao.
          Nâng cao vai trò, tầm quan trong của công tác dân vận trong thời kỳ mới, đưa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đi vào đời sống của đại bộ phận nhân dân. Tiếp tục quán triệt nội dung, phương thức công tác dân vận như: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.
          Tập trung lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, nâng cao chất lượng các kỳ họp, phối kết hợp với Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên tổ chức tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quyết định đúng đắn các nhiệm vụ KT-XH ở địa phương đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên cơ sở thực hiện NQ của Đảng các cấp và NQ Đảng bộ đề ra.
          Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Chính quyền trên các mặt công tác. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, đủ năng lực thực tiễn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy hiệu quả công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc có liên quan đến các tổ chức và cá nhân.  
          Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với phương châm hướng về khu dân cư, bám địa bàn, để phát triển đoàn viên, hội viên và tổ chức các hoạt động có hiệu quả, thiết thực. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm phát huy tốt vai trò phản biện xã hội trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh, tích cực tham gia xây Đảng, xây dựng chính quyền.
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Phường An Tân- Thị xã An Khê
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3837326  - 
0977.459.679 
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email: antanankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Tân
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png