Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
dhpt.png

* Công tác xây dựng hệ thống chính trị:
- Công tác xây dựng Đảng:
- Công tác chính trị tư tưởng

            Lãnh đạo tăng cường sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch lành mạnh và ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái và các tiêu cực khác.
- Công tác tổ chức cán bộ:
            Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ để đảm bảo đúng công tác chuyên môn, đồng thời phục vụ tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Tăng cường vai trò lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành, trách nhiệm cá nhân của các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để nâng cao hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Tăng cường quản lý và nâng chất lượng đội ngũ đảng viên.
 - Công tác Dân vận của Đảng:
          Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe tiếp thu ý kiến của nhân dân. Tích cực nắm bắt tình hình và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực đời sống phường hội.
            - Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng:
            Đảng bộ tăng cường sự lãnh đạo đối với chính quyền, Mặt trận các đoàn thể và các ngành bằng Nghị quyết của Đảng uỷ, đồng thời tăng cường vai trò phụ trách của các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được phân công, có chế độ định kỳ báo cáo để Đảng uỷ kịp thời chỉ đạo. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ. Giữ vững đoàn kết thống nhất, đoàn kết nội bộ. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng.
Công tác lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân:
- Lãnh đạo chính quyền:

Nâng cao vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân thực sự là đại biểu của dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết đúng quy định, có hiệu quả công việc của tổ chức và công dân.
- Lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể nhân dân:
Củng cố, nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc; tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động giữa mặt trận tổ quốc và các thành viên, sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền
 
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: TDP 3 - phường Ngô Mây - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3538749
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 
1478004004_Mail.png  Email: ngomay.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch 
UBND phường Ngô Mây
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png