Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
dhpt.png
 
*- Mục tiêu chung:
Vận dụng mọi sự hỗ trợ từ cấp trên và phát huy thế mạnh, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn phường hội, tạo sự đồng thuận trong phường hội. Tăng cường lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, tăng cường vai trò giám sát và phản biện phường hội của Mặt trận và tổ chức đoàn thể nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh góp phần xây dựng thị xa An Khê từng bước trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông của Tỉnh.
*- Mục tiêu chủ yếu:
1.Kinh tế:
Định hướng cơ cấu tỷ trọng các ngành như sau:
+Thương mại, dịch vụ: 71%.
+Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: 28%.
+Nông nghiệp: 1%.
2.Tài chính, ngân sách:
Thu ngân sách địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 6% trở lên, phấn đấu tăng thu ngân sách hằng năm từ 10% trở lên.
Quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả, tiết kiệm và kịp thời.
Huy động nội lực cộng đồng, vận động sự đóng góp của nhân dân trong việc nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng giao thông đảm bảo 100% kinh phí hàng năm.
3.Văn hóa, xã hội:
Nâng cao chất lượng phổ cập trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học, phổ cập THCS đúng độ tuổi. Xây dựng các trường học công lập đạt hoàn thiện tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ I và phấn đấu nâng chuẩn mức độ II.
-Huy động trẻ em đúng độ tuổi đến lớp đạt từ 98% trở lên.
-Tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS hàng năm đạt từ 98% trở lên.
-Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: trên 91%.
-Tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn tổ dân phố văn hóa: đạt 100%.
-Tỷ lệ các tuyến hẻm được lắp điện chiếu sáng: 90% trở lên.
-Tỷ lệ các tuyến hẻm được nâng cấp, chỉnh trang hoàn thiện: trên 80%.
-Tỷ lệ tuyến phố đạt chuẩn văn minh: trên 80%.
-Tỷ lệ hộ gia đình tham gia dịch vụ thu gom rác thải: đạt 97% trở lên.
-Tỷ lệ tăng dân số bình quân/năm: 1,3% (trong đó tăng tự nhiên: dưới 1%).
-Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí hiện nay): dưới 1,5%.
-Tỷ lệ hộ cận nghèo (theo tiêu chí hiện nay): dưới 1,8%.
-Tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đạt bình quân từ: 1% trở lên.
-Duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.
-Tỷ lệ người tham gia BHYT toàn dân: đạt 97% trở lên.
4.Công tác QPAN:
-Xây dựng lực lượng dân quân đạt 0,95% trên tổng dân số.
-Tỷ lệ giao quân hàng năm theo chỉ tiêu trên giao đạt 100%.
-Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về an toàn ANTT phấn đấu đạt 100%
5.Công tác xây dựng hệ thống chính trị:
-Tỷ lệ Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (HTTNV trở lên) hàng năm đạt trên 85% trở lên (không có Chi bộ yếu kém).
-Tỷ lệ đảng viên được xếp loại HTTNV trở lên hằng năm đạt trên 90%.
-Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm: 3% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.
-Xây dựng Đảng bộ đạt TSVM, hằng năm đạt HTTNV trở lên.
-Chính quyền được xếp loại hằng năm đạt HTTNV trở lên.
-UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh (HTTNV) trở lên.
-Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức, đoàn thể đạt trên 80%.
(Đính kèm phụ biểu chi tiết theo báo cáo)
* Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
1. Phát triển kinh tế:
Xác định lợi thế là đơn vị phường trung tâm của thị xã theo định hướng gia tăng lĩnh vực dịch vụ phục vụ du lịch, thăm quan, vui chơi giải trí gắn với phát huy giá trị, truyền thống khu di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo và khai thác thế mạnh tiềm năng của hệ thống kè dọc bờ sông Ba, cảnh quan một số khu vực để thu hút đầu tư, kêu gọi nội lực cộng đồng xã hội hóa xây dựng “Mô hình Công viên bờ sông”, đề xuất hình thành một số khu vực sinh hoạt công cộng “Hoa viên”, “Khu vui chơi thiếu nhi”, “chợ đêm”... ở khu vực bờ kè sông, đường Nguyễn Công Trứ và tại các quỹ đất hiện nay ở phía nam của phường (Tổ dân phố 6). Tập trung khai thác, quản lý hiệu quả hoạt động chợ An Xuyên, các khu vực kinh doanh.
Tập trung đầu tư cho công tác khuyến nông, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỷ thuật, dạy nghề, tạo kiều kiện chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng sang các loại rau và cây thực phẩm, hoa cao cấp, tạo điều kiện phát triển nuôi trồng các loại sinh vật cảnh, cây con đặc sản, khuyến khích các mô hình câu lạc bộ, hội quán…
Huy động tích cực nguồn thu ngân sách, nhất là thuế ngoài quốc doanh và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực thuế, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng thu, phát huy vai trò Hội đồng tư vấn thuế; hoạt động tài chính-ngân sách lành mạnh, công khai, minh bạch, nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu phấn đấu tăng thu ngân sách hàng năm từ 10% trở lên. Tăng cường công tác quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo có hiệu quả, tiết kiệm; bảo đảm nguồn chi cho quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, tuân thủ quy định về tài chính ngân sách.
Vận động nguồn thu các quỹ công chuyên dùng và kinh phí xây dựng cơ bản đạt trên 90%, huy động cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị.
Kịp thời đề xuất, phối hợp thực hiện các dự án quy hoạch, chỉnh trang đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, nhất là khu Tây Sơn Thượng Đạo và các công trình giao thông, công trình sự nghiệp văn hóa, giáo dục.
Tăng cường quản lý đất đai, thống kê, rà soát, đề xuất quy hoạch theo lộ trình phát triển của phường gắn với quy hoạch chung phát triển chung của thị xã theo hướng đô thị loại III; triển khai thực hiện cơ bản nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 20/9/2017 của UBND thị xã An Khê Xây dựng phát triển thị xã An Khê theo hướng trở thành đô thị loại III, giai đoạn 2017-2020 và các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch chuyên đề đã được Đảng ủy ban hành.
2. Văn hóa-Xã hội:
a) Về giáo dục:
Phát triển sự nghiệp giáo dục theo hướng đổi mới, căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đồng thời gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các nguồn lực xã hội, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục.
Duy trì và giữ vững công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, quan tâm các trường đạt chuẩn quốc gia và tạo điều kiện nâng chuẩn theo qui định.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, thực hiện có hiệu quả các chính sách của nhà nước trong giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
b)Công tác đền ơn đáp nghĩa và giải quyết các vấn đề xã hội:
Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước, chăm lo giúp đỡ các đối tượng chính sách. Tiếp tục chăm lo đối tượng chính sách, người có công, quan tâm đời sống mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình có công cách mạng.
Tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội và hỗ trợ các điều kiện để phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Hàng năm xây dựng quỹ ngày vì người nghèo để giúp đỡ kịp thời các hộ nghèo, hộ neo đơn, rủi ro đột suất, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.
c)Y tế, dân số:
Đề xuất đầu tư, trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, triển khai có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, không để các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; nâng cao năng lực chuyên môn và y đức đối với đội ngũ thầy thuốc đang công tác tại trạm, duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện, đáp ứng mục tiêu y tế toàn dân.
Đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.
d)Văn hóa thông tin-Thể dục thể thao.
Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thông tin gắn với việc tuyên truyền phổ biến kịp thời đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đầu tư trang bị các thiết chế văn hóa bên trong các nhà sinh hoạt cộng đồng, đa dạng hóa các hoạt động văn hóa,văn nghệ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống. Thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa trong các hoạt động thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.
Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", trọng tâm là xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Vận động toàn dân tham gia phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử Tây Sơn Thượng đạo.
3. Về đảm bảo QPAN, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp công dân:
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XI) "về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, chú trọng công tác xây dựng và củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, công tác giao quân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao hàng năm.
Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng lực lượng Công an phường trong sạch vững mạnh, kịp thời đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội không để diễn ra trên địa bàn. Đề cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng công tác CCHC theo cơ chế "Một cửa hiện đại"; Kịp thời giải quyết các nhiệm vụ liên quan hộ tịch, đất đai cho nhân dân. Tăng cường, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Quản lý các đối tượng giáo dục tại xã, phường và các đối tượng thi hành án hình sự đúng thẩm quyền.
Phát huy tốt nhiệm vụ tiếp công dân, tăng cường trách nhiệm tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư; kiện toàn hoạt động các Tổ hòa giải; Phát huy dân chủ và thực hiện tốt quy ước khu dân cư.
4. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức cán bộ:
*Công tác chính trị tư tưởng: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Củng cố niềm tin, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân.  Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị với phương châm toàn Đảng bộ làm công tác tư tưởng.
Nâng cao chất lượng các lớp học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, vận dụng phù hợp với tình hình cụ thể của phường, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Quyết tâm, chủ động, tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các biểu hiện tiêu cực.
Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, xây dựng phong cách làm việc gần dân, sát dân, khoa học, hiệu quả, nói đi đôi với làm. Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân và tiếp xúc đối thoại với nhân dân.
*Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên: Chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên ở các Chi bộ thật sự trở thành hạt nhân lãnh đạo chính trị, đủ sức chỉ đạo công tác quản lý điều hành trên tất cả các lĩnh vực và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ở khu dân cư. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 ( khóa XI, XII) và nội dung Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trong các hoạt động phong trào ở khu dân cư.
Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 6, 7 và công tác tổ chức cán bộ, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.
Phấn đấu hàng năm tỷ lệ Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (HTTNV) trở lên, đạt trên 85%, không có Chi bộ yếu kém, tỷ lệ đảng viên HTTNV trở lên đạt trên 90%.
*Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và công tác kiểm tra ở các Chi bộ, tham mưu cho Cấp ủy trong việc kiểm tra, nhắc nhở, uốn nắn đội ngũ cán bộ, đảng viên về việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước và công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các Đoàn thể, tiếp tục thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQVN, các tổ chức CT-XH và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát chủ động phòng ngừa, phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm, có biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
*Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của Đảng ủy. Tiếp tục phân công Cấp ủy về tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu ở các Chi bộ tổ dân phố. Đồng thời đổi mới việc tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; xây dựng quy chế hoạt động của Đảng ủy gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Cấp ủy đối với hoạt động của Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể nhân dân. Phát huy dân chủ trong các hội nghị của Đảng ủy, trong sinh hoạt Chi bộ, giữ vững khối đoàn kết thống nhất nội bộ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, tổ chức cán bộ theo quy hoạch được duyệt, thực hiện nghiêm Quy định số 825-QĐ/TU, ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị thị xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và các Chương trình, Kế hoạch của Thị ủy, Đảng ủy phường về công tác tổ chức cán bộ.
5. Xây dựng Chính quyền
Tích cực xây dựng, quy hoạch, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phường có đủ phẩm chất đạo đức, tích cực “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp chức năng, vai trò của cấp chính quyền đô thị theo hướng “vừa hồng, vừa chuyên”, đảm bảo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của phường. Phải thực sự nêu gương “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đảm bảo chất lượng công việc.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền phường. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, giữ nghiêm chế độ công vụ và tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tập trung chuẩn bị các nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ phường (nhiệm kỳ 2020-2025), nhất là công tác nhân sự.
Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng dịch vụ công, tích cực “Sửa đổi lối làm việc” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đặc biệt chú trọng tác phong, đạo đức nghề nghiệp, hiệu quả công tác, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là bộ phận tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” và tiếp Công dân; làm việc, tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân phải thật sự tận tụy, tận tâm, liêm khiết, ứng xử văn hóa, trách nhiệm cao.
Tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy Chính quyền phù hợp với yêu cầu hiện nay theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm của các cán bộ, công chức chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ, xác định mối quan hệ giữa HĐND-UBND-MTTQ và các Đoàn thể nhằm nâng cao tính chủ động trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành, phối hợp thực hiện.
Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, bảo đảm đạt chuẩn theo quy định, nâng cao năng lực thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
6. Tổ chức, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội:
Tăng cường, đổi mới công tác dân vận của Đảng và dân vận Chính quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động nhân dân, xây dựng khối Đại đoàn kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để nhân rộng và rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Củng cố, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Phát huy vai trò, chức năng của Mặt trận và các Đoàn thể trong nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thông qua hai cuộc vận động lớn của Mặt trận: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" và "Ngày vì người nghèo".
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, chăm lo xây dựng lực lượng nòng cốt, người có uy tín trong khu dân cư. Phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận, các Đoàn thể và tổ trưởng tổ dân phố trong việc vận động nhân dân tham gia các hội nghị ở khu dân cư.
Trong niềm hân hoan phấn khởi chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Trách nhiệm-Thắng lợi”, tập trung “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, huy động nội lực cộng đồng, xây dựng phường Tây Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025”.
 

 
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường Tây Sơn
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png