ttgd.png
 
I. Đặc điểm tình hình
          Song An là một xã nằm phía đông của thị xã An Khê, có chiều dài trên 6 km nằm trên trục quốc lộ 19 nối liền duyên hải miền trung và Tây Nguyên. Trong 5 năm qua tình hình phát triển kinh tế xã hội có những mặt thuận lợi và khó khăn sau:

          1. Thuận lợi         
          Đảng bộ và nhân dân luôn thống nhất, đoàn kết phát huy vai trò, trách nhiệm, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trên cơ sở phát huy truyền thống của quê hương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
          Hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được củng cố và nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng làm tốt công tác quản lý, điều hành của nhà nước, bên cạnh đó phát huy tốt vai của mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và sự đồng thuận của nhân dân đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.
          2. Khó khăn:
          Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, cơ cấu kinh tế còn chậm, hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ còn nhỏ lẻ, vốn đầu tư còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết nguồn lực ở địa phương trong phát triển kinh tế.
II. Kết quả đạt được

          1. Về lĩnh vực kinh tế
          Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đến năm 2015, đạt 132.500 triệu đồng, trong đó: nông, lâm nghiệp 79.500 triệu đồng, tăng 12%/năm; công nghiệp, xây dựng 25.000 triệu đồng; thương mại, dịch vụ 27.800 triệu đồng, tăng bình quân 5,2%/ năm. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2015 ước đạt 25 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2010.
          Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng, nông lâm, nghiệp chiếm 60%, đạt 100% KH; công nghiệp, xây dựng chiếm 19%, thương mại, dịch vụ chiếm 21%, đạt 100% KH, so nghị quyết đề ra.
          a. Sản xuất nông nghiệp:
          Diện tích gieo trồng 1570 ha, đạt 101%KH, tăng so năm 2010: 262 ha; địa phương xác định 2 loại cây trồng cây mì, cây lâm nghiệp là loại cây chủ lực để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tạo giống mới có năng suất, sản lượng. Ngoài ra còn chú trọng các loại cây trồng ngắn ngày khác nhằm thâm canh, tăng vụ tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, còn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vì vậy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định.
          b. Chăn nuôi
          Chăn nuôi là thế mạnh phát triển ở địa phương đã có bước phát triển tốt, nhất là đàn trâu, bò và đàn heo. Đàn trâu, bò hiện có 1.550 con đạt 103,3% KH, trong đó tỷ lệ bò lai chiếm 83%, so năm 2010 tăng 190 con; đàn heo 3.200 con đạt 80% KH, so với năm 2010 tăng 100 con, tỷ lệ nạc hóa đàn heo đạt 100%. Địa phương đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm cho nên tình hình dịch bệnh không xảy ra. Tỷ trọng trong ngành chăn nuôi chiếm 19,8% trong cơ cấu nông, lâm nghiệp ở địa phương.
          c. Thủy lợi
          Công tác thủy lợi luôn được chú trọng, trên địa bàn hiện có 21 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho 68 ha. Hàng năm thường xuyên triển khai tu sửa, nâng cấp nhiều công trình để phục vụ nước tưới cho nông nghiệp.
          d. Ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng- thương mại, dịch vụ
          Ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ có bước phát triển, giá trị sản xuất và kinh doanh hàng năm đều tăng, trong đó tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm 21%, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn, từng bước giải quyết được lao động ở địa phương.
          đ. Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
          Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; chú trong công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Tổng diện tích đất rừng trên địa bàn hiện có 2.697 ha, chủ yếu là rừng sản xuất.
          e. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản
          Được sự hỗ trợ của cấp trên sự tích cực tham gia đóng góp của nhân dân vào các công trình trên địa bàn triển khai quy hoạch đất ở với diện tích 25.372,0 m2, gồm 105 lô; xây dựng nhiều công trình: đường bê tông xi măng 3.3 km đạt 110 % so nghị quyết đề ra; các công trình xây dựng cơ bản khác…. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 16.470 triệu đồng tăng gấp 3 lần giai đoạn 2005 - 2010, trong đó vốn nhà nước 15.906 triệu đồng, vốn nhân dân 564,78 triệu đồng. Hệ thống điện lưới quốc gia đến nay có 6/6 thôn, làng có điện lưới quốc gia và có 100% hộ dân được dùng điện đạt 100%.
          g. Công tác thu, chi ngân sách
          Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Chi ngân sách đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 14%/ năm. Tổng thu ngân sách đến năm 2015 ước đạt 5.600 triệu đồng gấp 02 lần số thu năm 2010 (phần phân cấp xã thu 387 triệu đồng) ước đạt 100% KH. Chi ngân sách đến 2015 ước đạt 5.600 triệu đồng gấp 2 lần số chi năm 2010. Tổng mức chi đầu tư phát triển trong 5 năm chiếm tỷ lệ 52% so với tổng chi ngân sách. Ngoài ra còn huy động nguồn đóng góp trong nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng được 564,78 triệu đồng, tỷ lệ huy động đạt từ 70-80%.
          Trên địa bàn xã hiện có một công ty MDF chế biến ván sợi ép từ nguyên liệu cây lâm nghiệp, một doanh nghiệp ván lạng, các cơ sở sữa chữa gia công cơ khí, các loại hình dịch vụ vận tải cho thuê khác... nhìn chung nhân dân đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, mở rộng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và đang hình thành phát triển kinh tế trang trại tập trung, làm cho bộ mặt của địa phương ngày càng phát triển.
          2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
 
          a. Công tác giáo dục- đào tạo
          Trên địa bàn có 04 trường học với tổng số 945 học sinh các cấp, có 64 giáo viên; giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đạt 100%, vượt chuẩn chiếm 67%. Tỉ lệ học sinh lên lớp, xét tốt nghiệp hàng năm đạt 98% và huy động trẻ em trong độ ra lớp hàng năm đạt 100%; số lượng học sinh giỏi các cấp hàng năm đạt 12%; học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ 50% so với học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục được thực hiện thường xuyên theo quy định. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư, nâng cấp đáp ứng cho việc dạy và học; địa phương đã hoàn thành phổ cập mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Trong 5 năm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thuyết bị dạy học, kinh phí 7.599 triệu đồng. Trong đó ngân sách nhà nước đầu tư 7.160 triệu đồng, nhân dân đóng góp 194,430 triệu đồng, dự án VNEN đầu tư 286 triệu đồng.
          Công tác khuyến học, khuyến tài có nhiều kết quả, thường xuyên tổ chức, hoạt động gây quỹ, kịp thời động viên khen thưởng, hỗ trợ cho các em vươn lên trong học tập. Trong qua 5 năm Hội đã huy động được 35 triệu đồng.
          b. Lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao
          Thường  xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đến với nhân dân; tổ chức tuyên tuyền tốt các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương bằng nhiều nội dung, hình thức thiết thực. Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa hiện có 881/1.175 gia đình văn hóa chiếm 75%, có 5/6 thôn, làng văn hóa chiếm 83 %, có 6/6 thôn, làng xây dựng hương ước phù hợp với tình hình thực tế của từng thôn, làng. Tổ chức và tham gia tốt các phong trào thể dục, thể thao; tỉ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 30% so với tổng dân số, tăng 10% so với năm 2010.
          c. Công tác y tế
          Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm đúng mức, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, công tác tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 5 năm qua đã khám và điều trị cho 16.612 trường hợp, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng năm 2010, 19,3 %, đến nay còn 15,4 %.
          d. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình
         Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình luôn được chú trọng, hàng năm tổ chức vận động nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng gia đình nghèo đông con, thực hiện tốt các biện pháp tránh thai, đã có 670 trường hợp áp dụng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,33% năm 2010, đến nay còn 1%, đạt 100% KH đề ra.

          đ. Công tác chính sách xã hội.
          Chính sách người có công, chính sách xã hội đã vận động đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa 64,9 triệu đồng. Ngoài ra, nhân dịp các ngày lễ, Tết hàng năm, ngày thương binh, liệt sỹ cán bộ, nhân dân đóng góp quà, tiền để tặng cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, hỗ trợ cho nhiều trường hợp thuộc diện hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật giúp đỡ những gia đình bị thiên tai khắc phục hậu quả.
          e. Công tác giảm nghèo
          Trong 5 năm qua đã vận động “quỹ vì người nghèo” được 79,7 triệu đồng, xây dựng 22 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng trị giá 550 triệu đồng, xóa nhà dột nát 100%. Hộ nghèo từ 98 hộ năm 2010 chiếm 8,5% đến nay còn 22 hộ nghèo chiếm 1,9%.
          Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính sách dân tộc, tôn giáo thông qua chính sách về tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc của Đảng, nhà nước, tạo điều kiện để đồng bào có đạo tham gia các hoạt động tôn giáo trên địa bàn và đầu tư sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.
          g. Công tác Quốc phòng -  quân sự địa phương
          Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đao, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng, củng cố lực lượng dân quân đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,12% so với dân số. Tham gia huấn luyện, diễn tập đảm bảo quân số quy định hàng năm; giao quân đạt và vượt chỉ tiêu, trên giao; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng vũ trang xã, đồng thời làm tốt các chế độ chính sách.
          Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”.
          h. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
          Tập trung nhiều nguồn lực trên địa bàn để xây dựng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Đến nay địa phương đã đạt được 14/19 tiêu chí nông thôn mới (Tiêu chí 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; tiêu chí số 3 - thủy lợi; tiêu chí 4: Điện; tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7 - chợ nông thôn; tiêu chí 8: Bưu điện; tiêu chí số 10 - thu nhập; tiêu chí 11: Tỷ lệ hộ nghèo; tiêu chí 12: tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; tiêu chí 13 hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí 14: Giáo dục; tiêu chí 16: văn hóa; tiêu chí số 17 - môi trường; tiêu chí 19: An ninh trật tự xã hội)
          Giai đoạn 2010-2015 xã Song An kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ tăng dần, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Trong nông nghiệp theo hướng tăng năng suất chất lượng, hiệu quả, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp; tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả; kinh tế phát triển, theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng thu nhập ngày càng cao cho nhân dân.
          Đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân ngày càng cao, hạ tầng ngày càng hoàn thiện; các chính sách xã hội, sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao chuyển biến tích cực. Đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân ngày được nâng cao. Bộ mặt nông thôn được thay đổi, có nhiều khởi sắc.
          Công tác Quốc phòng, quân sự địa phương đạt nhiều thành tích; lực lượng quân sự, công an thường xuyên được củng cố đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế đẩy lùi.

hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thượng 2 - Xã Song An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3537053
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3537053
1478004004_Mail.png  Email: songan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Song An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017