dhpt.png

a- Mục tiêu chung:
       Vận dụng mọi sự hỗ trợ từ cấp trên và phát huy thế mạnh, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và tổ chức đoàn thể nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã đạt các tiêu chí Nông thôn mới bền vững, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh góp phần xây dựng thị xã An Khê từng bước trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông của Tỉnh.
b- Mục tiêu chủ yếu:
- Tổng giá trị sản xuất đạt 85 tỷ đồng.
- Tỷ trọng các ngành như sau:
+ Nông nghiệp: 90 %
+ Tiểu thủ công nghiệp: 02 %
+ Thương mại dịch vụ: 08 %
-Tổng thu nhập bình quân đầu người đến 2020: 41 triệu đồng/người/năm.
- Tổng thu ngân sách xã đạt 7,2 tỷ đồng.
- Tổng diện tích gieo trồng đạt: 1.900 ha.
- Chăn nuôi:
+ Tổng đàn bò: 2.350 con (bò lai chiếm 70%)
+ Tổng đàn trâu: 50 con.
+ Tổng đàn heo: 550 con.
- Tiêu chí Nông thôn mới: Phấn đấu đến 2018 đạt các tiêu chí còn lại.
- Phấn đấu đến năm 2018, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia.
+ Huy động trẻ em đúng độ tuổi đến trường đạt: 100%
+ Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS đạt 100%.
+ Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt 100%.
- Đạt chuẩn quốc gia về y tế, có bác sĩ khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân tại địa phương.
- Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng: 98 %
- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 85% trở lên.
- Phấn đấu cuối năm 2018, 100% thôn, làng  được công nhận thôn văn hóa.
- 100 % cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa.
- Đến năm 2020 tổng số dân: khoảng 5.809 người; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1.06 %.
- Phối hợp và tham mưu với cấp trên tổ chức đào tạo nghề cho người dân trong độ tuổi lao động đến năm 2020: đạt 98%.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 xuống còn dưới  1%.
- 100% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh; 75% hộ gia đình có công trình phụ hợp vệ sinh.
- Xử lý và hướng dẫn cho các cơ sở, chủ các hộ chăn nuôi và các hộ gia đình xử lý rác thải một cách hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng lực lượng dân quân đúng đủ thành phần biên chế theo chỉ tiêu cấp trên giao.
- Hàng năm phấn đấu giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
- Phấn đấu Đảng bộ hàng năm đạt Trong sạch vững mạnh, tỷ lệ chi bộ đạt TSVM 50%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%; kết nạp đảng viên hàng năm đạt 6 % so với tổng số đảng viên đầu kỳ
 - Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức, đoàn thể đạt trên 85 % và 100% tổ chức Mặt trận và các đoàn thể đạt vững mạnh.
c- Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:
* Về kinh tế:
- Sản xuất nông nghiệp:
Phát huy mọi tiềm năng sẵn có của địa phương để tập trung chỉ đạo phát triển chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh nhất là các cây trồng chủ lực như: Lúa nước, mì, một số cây hoa màu khác.. Cải tiến kỹ thuật canh tác phù hợp với các loại giống mới theo hướng thâm canh. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào trong sản xuất nông nghiệp, thu hoạch, chăn nuôi, chế biến. Phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn để hướng dẫn cho nông dân thực hiện các quy trình về sản xuất nông nghiệp. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các công trình thủy lợi hiện có gắn với tu sửa, nâng cấp nhằm đảm bảo nguồn nước tưới.
- Khuyến khích và phát triển chăn nuôi với quy mô công nghiệp. Phát triển mạnh đàn bò, lợn. Quan tâm công tác thú y, tăng cường phòng chống dịch bệnh.
- Duy trì vững chắc các tiêu chí đã đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung đầu tư xây dựng và sửa chữa các hạng mục công trình xuống cấp, đồng thời vận động nhân dân tham gia đóng góp để sửa chữa, nâng cấp.
- Thương mại dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp:
Khuyến khích nhân dân bỏ vốn đầu tư mở rộng các mô hình buôn bán, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất và chế biến.
- Xây dựng kết cấu hạ tầng:
Huy động đóng góp trong dân và sự hỗ trợ kinh phí của cấp trên tiếp tục chỉ đạo triển khai bê tông hoá các tuyến đường nông thôn, các tuyến mương bê tông nội đồng được quy hoạch để thuận lợi cho việc sản xuất và vận chuyển hàng hoá nông sản của nhân dân. Tu sửa kịp thời các công trình thuỷ lợi hiện có đủ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Xây dựng các công trình phúc lợi cho nhân dân từ nay cho đến năm 2020 như: sân vận động phục vụ cho nhu cầu thể dục thể thao; xây mới và đầu tư trang thiết bị cho trụ sở UBND xã; Trạm y tế, các trường học đảm bảo đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.
-Tài chính - Ngân sách:
Phấn đấu hàng năm thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự quản lý điều hành của chính quyền và phát huy vai trò vận động quần chúng của Mặt trận các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Phấn đấu đến năm 2020 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.200 triệu đồng.
Chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách theo kế hoạch được duyệt, cân đối thu - chi tiết kiệm theo quy định, đảm bảo chi cho các hoạt động của địa phương.
* Văn hoá - xã hội: 
- Công tác giáo dục:
Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương thức dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất các trường đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Ứng dụng hiệu quả thành tựu của khoa học công nghệ vào trong giảng dạy và học tập. Tạo điều kiện giúp đỡ cho các em là con của các gia đình chính sách, gia đình nghèo đều được cắp sách đến trường. Đảm bảo giữ vững phổ cập mầm non hàng năm theo quy định
- Văn hoá thông tin, thể dục thể thao:
Tăng cường tuyên truyền, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do UBMTTQVN phát động. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Ban thường vụ Thị ủy (khóa XV) thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Xây dựng thôn, cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa. Tăng cường công tác quản lý của chính quyền về lĩnh vực văn hóa. Đề xuất cấp trên đầu tư trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đài truyền thanh đảm bảo thông tin kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đến tận nhân dân.
- Về công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân:
Tiếp tục nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân theo các chương trình y tế quốc gia. Đề xuất cấp trên đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn, y đức.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc trẻ em, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mua Bảo hiểm y tế tự nguyện.
- Công tác chính sách xã hội:
Khuyến khích cá nhân đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, ổn định, nâng cao đời sống.
Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước, đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm chế độ chính sách cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật. Tăng cường công tác từ thiện nhân đạo. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Nhà nước ta.
* Về công tác Nội chính:
Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
Tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quán triệt quan điểm của Đảng là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân. Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng. Xây dựng củng cố lực lượng dân quân đảm bảo đúng, đủ thành phần và lực lượng theo biên chế. Giao quân đạt chỉ tiêu trên giao.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết tốt các tình huống phát sinh từ cơ sở. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ chính trị và các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu kiện trong dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
* Công tác xây dựng hệ thống chính trị:
- Công tác xây dựng Đảng:
- Công tác chính trị tư tưởng
Lãnh đạo tăng cường sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch lành mạnh và ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái và các tiêu cực khác.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả phương pháp học tập, chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Xây dựng tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, chương trình hành động, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Phát hiện các điển hình tiên tiến, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Công tác tổ chức cán bộ:
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ để đảm bảo đúng công tác chuyên môn, đồng thời phục vụ tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Tăng cường vai trò lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành, trách nhiệm cá nhân của các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để nâng cao hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Tăng cường quản lý và nâng chất lượng đội ngũ đảng viên.
Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, hàng năm Đảng uỷ và các cấp uỷ chi bộ trực thuộc phải xây dựng kế hoạch về phát triển đảng viên, tăng tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên trẻ, chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân.
 Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo hướng lâu dài, đồng bộ, đảm bảo tính kế thừa liên tục và phát triển, trong đó chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ gắn với kế hoạch điều chỉnh, thay thế những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, không hoàn thành nhiệm vụ. Bố trí, sắp xếp một số chức danh cán bộ ở thôn phải là đảng viên.
 - Công tác kiểm tra, giám sát:
Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên về việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
 Đảng uỷ, các cấp uỷ chi bộ trực thuộc hàng năm đều phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng để đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp. Đảng uỷ kiểm tra cấp uỷ viên và tổ chức Đảng trực thuộc trong việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình. UBKT Đảng uỷ phải thường xuyên nắm tình hình, kịp thời chủ động ngăn ngừa, phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm đảng viên và tổ chức Đảng có sai phạm. Xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đảng viên và tổ chức Đảng.
- Công tác Dân vận của Đảng:
Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe tiếp thu ý kiến của nhân dân. Tích cực nắm bắt tình hình và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
- Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng:
Đảng bộ tăng cường sự lãnh đạo đối với chính quyền, Mặt trận các đoàn thể và các ngành bằng Nghị quyết của Đảng uỷ, đồng thời tăng cường vai trò phụ trách của các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được phân công, có chế độ định kỳ báo cáo để Đảng uỷ kịp thời chỉ đạo. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ. Giữ vững đoàn kết thống nhất, đoàn kết nội bộ. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng.
Đảng uỷ và các cấp uỷ trực thuộc tiếp tục đổi mới việc ban hành Nghị quyết, nâng
cao chất lượng nội dung Nghị quyết sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; hàng tháng, năm phải xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các chương trình, kế hoạch công tác phải đầy đủ, cụ thể, có phân công trách nhiệm cụ thể và xác định rõ thời gian thực hiện. Quá trình thực hiện phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện.    
 Công tác lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân:
- Lãnh đạo chính quyền:
Nâng cao vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân thực sự là đại biểu của dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết đúng quy định, có hiệu quả công việc của tổ chức và công dân. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức theo quy định, đủ sức khỏe, bố trí phù hợp với công việc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, giữ vững và ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
- Lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể nhân dân:
Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, dấy lên phong trào hành động cách mạng trong nhân dân, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Củng cố, nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc; tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động giữa mặt trận tổ quốc và các thành viên, sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền. Phát huy vai trò, chức năng của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quy định của Bộ chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thông qua việc phát động và tổ chức các cuộc vận động lớn của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt và hiểu được tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phản ánh với Đảng, chính quyền để kịp thời giải quyết. Mở rộng Mặt trận đoàn kết, phấn đấu đến 2020, tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức Hội trên 85%.
Phát huy vai trò quan trọng của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả đề án 61 về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.
Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Xây dựng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo. Khuyến khích, cỗ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo. Xây dựng Đoàn thanh niên thực sự vững mạnh. Phát huy mạnh mẽ tính xung kích của Đoàn, hội để tham gia tích cực các phong trào hành động của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình và nuôi dạy con khỏe; Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến phụ nữ.
Phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, động viên cựu chiến binh giúp
nhau cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia cùng các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền đề ra.
Quan tâm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Phát huy trí tuệ, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống, lao động của người cao tuổi trong xã hội và gia đình. Có kế hoạch giúp đỡ người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, nghèo khổ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tú An kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhau đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, phát huy trí tuệ, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá IV, nhiệm kỳ (2015–2020) đã đề ra 


hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Tú An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017