CHUYÊN MỤC

Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 08/11/2022  của UBND thị xã An Khê V/v phê duyên phương án di dời hệ thống điện để thực hiện Dự án: đường Nguyễn Lữ
Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án tăng cường kết nối Giao thông khu vực Tây Nguyên 
Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án: Trường THPT Nguyễn Khuyến
Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường công trình: Cải tạo mặt bằng vị trí giao đất tái định cư các hộ thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên 
Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên
Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án: Trường THPT Nguyễn Khuyến
Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 19/08/2022 của UBND thị xã An Khê V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Đỗ Văn Thịnh
Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 19/08/2022 của UBND thị xã An Khê V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Nguyễn Nông, Huỳnh Thị Huấn 
Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 19/08/2022 của UBND thị xã An Khê V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Đỗ Thị Bích Thủy 
Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 10/08/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Trường THPT Nguyễn Khuyến
Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 08/06/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp An Khê 
Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 26/07/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường Dự án: Đường nối từ đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc 
Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 26/07/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường Dự án: Đường nối từ đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc
Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 26/07/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Nguyễn Minh Huệ 
Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 26/07/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Nguyễn Minh Cảnh 
Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 26/07/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Nguyễn Minh Hoàng 
Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 26/07/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Phan Thị Tính
Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 26/07/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Phan Thị Tính 
Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 01/07/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ kinh Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên phường An Phước  
Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 01/07/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ kinh Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên ( Phường An Bình) 
Quyết định số 1546/ QĐ-UBND ngày 01/07/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ kinh Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (xã Thành An) 
Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 28/06/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp An Khê 
Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 27/06/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi để thực hiện Công trình Khu di tích Khảo Cổ Gò Đá, phường An Bình (đợt 1) 
Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 27/06/2022 của UBND thị xã An Khê  v/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/06/2022 của UBND thị xã An Khê  v/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 27/06/2022 của UBND thị xã An Khê  v/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 27/06/2022 của UBND thị xã An Khê  v/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 27/06/2022 của UBND thị xã An Khê  v/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên( Phường An Bình) 
Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt phương án bồi thường và tài định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đường Nguyễn Lữ 
Quyết định số 1260a/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của UBND thị xã An Khê  v/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 30/05/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Bảo tồn, tôn tạo khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo thị xã An Khê 
Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên 
Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 13/05/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Nhà máy điện gió Cửu An
Quyết định số 842a/QĐ-UBND ngày 19/04/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án dường Nguyễn Lữ
Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 19/04/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Tây Sơn Thượng đạo, thị xã An Khê
Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên 
Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Phan Thị Chương
Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Nguyễn Thanh Toàn
Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Phường An Phước - thị xã An Khê - Đợt 5) 
Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của UBND thị xã An Khê v/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Trịnh Huy Cường
Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của UBND thị xã An Khê v/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Lê Thị Nghĩa 
Quyết định số 4983/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức bồi thường đất và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
Quyết định số 4984/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến đường Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước
Quyết định số 4985/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến đường Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước (ĐỢT 2)
Quyết định số 5016/QD-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Mở rộng Nghĩa trang Nhân dân thị xã An Khê; Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước 
Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt phương án bồi thường đất, tài sản trên đất và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án:  Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai  
Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
Quyết định số 4687/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4688/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; hạng mục: Đường quy hoạch D1 và đường vào UBND phường An Tân; Lê Quang Trung
Quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4691/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê về việc phê duyệt phương án bồi thường đất, tài sản trên đất và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án:  Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của UBND Thị Xã An Khê  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến đường Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước
Tổng hợp từ các nguồn vốn
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017