CHUYÊN MỤC

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014)

18/07/2014
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy tại Kết luận số 194-KL/TU ngày 30/6/2014; nhằm tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014), Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sỹ, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống (sau đây gọi chung là thương binh, liệt sỹ) trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thông qua đây để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ thấy được trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây và thời đại ngày nay.
2. Yêu cầu:
- Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền xã, phường tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể để tất cả người có công và thân nhân của họ đều được quan tâm chăm sóc, ổn định về vật chất, động viên về tinh thần.
II. Tổ chức các hoạt động:
1. Công tác tuyên truyền:
- Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo đến thôn, làng, tổ dân phố, lồng ghép trong các cuộc họp phổ biến, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, liệt sỹ. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và từng người dân trong việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất đối với thương binh, liệt sỹ.
- Mở rộng phong trào xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và các phong trào khác; phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, biểu dương khen thưởng kịp thời những gia đình liệt sĩ, thương binh đã vượt mọi khó khăn, góp công vào sự nghiệp xây dựng đất nước; biểu dương những đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào chăm sóc người có công với cách mạng.
2. Tổ chức Lễ viếng các Anh hùng Liệt sỹ:
a. Thời gian, địa điểm, thành phần:
- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 25/7/2014.
- Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã.
- Thành phần: Kính mời các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đơn vị kinh tế đứng chân trên địa bàn thị xã và cán bộ, nhân dân các xã, phường An Bình, An Tân, An Phú, Tây Sơn và Thành An.
- Thời gian các đoàn tập trung tại Ủy ban nhân dân thị xã lúc 06 giờ 30 phút, ngày 25/7/2014.
b. Nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị:
 - Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị vòng hoa, nhang đèn và điều hành nghi thức buổi lễ (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, điều hành dâng hoa, dâng hương).
- Công an thị xã cử cán bộ, chiến sĩ dâng hoa và đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông.
- Ban chỉ huy Quân sự thị xã chuẩn bị đội tiêu binh.
- Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao thị xã chuẩn bị âm thanh, nhạc lễ và tổ chức trang trí băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở khu vực trung tâm thị xã và Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã cử phóng viên tham gia đưa tin.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền tham gia Lễ viếng, xem đây là tiêu chí đánh giá tập thể và cá nhân vào cuối năm.
- Các đơn vị trên địa bàn thị xã có xe ô tô bố trí tham gia cùng đoàn đi viếng các Anh hùng liệt sỹ.
 - Đề nghị Sư đoàn Bộ binh 2 và Lữ đoàn Pháo binh 368, Công ty 145 và phường An Bình: mỗi đơn vị chuẩn bị 01 vòng hoa tham gia Lễ viếng các Anh hùng liệt sỹ.
c. Đối với các xã, phường còn lại: Có Kế hoạch tổ chức cho cán bộ và nhân dân ở địa phương dâng hoa, dâng hương, viếng tại các Tượng đài, Đài tưởng niệm, Nhà bia ghi danh liệt sỹ, cụ thể như sau:
* Thời gian: Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 25/7/2014;
* Thành phần: Do các xã, phường tự tổ chức nhưng không được ít hơn 20 người;
* Địa điểm:
- Xã Tú An phối hợp xã Xuân An tổ chức viếng Đài tưởng niệm liệt sỹ Tú Thủy. Giao Ủy ban nhân dân xã Tú An chủ trì.
- Xã Cửu An phối hợp phường An Phước tổ chức viếng Tượng đài liệt sỹ Đỗ Trạc và Nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Cửu An. Giao Ủy ban nhân dân xã Cửu An chủ trì tổ chức.
- Phường Ngô Mây phối hợp xã Song An tổ chức viếng Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Ngô Mây. Giao Ủy ban nhân dân phường Ngô Mây chủ trì tổ chức.
3. Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ:
- Thời gian: Vào lúc 19 giờ 00 ngày 25/7/2014.
- Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã:
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức (Có kế hoạch riêng do Thị đoàn xây dựng).
4. Tổ chức các Đoàn đi thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sỹ (đại diện):
4.1. Đoàn do đồng chí Trịnh Duy Thuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy làm Trưởng đoàn:
Đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sử và các gia đình thương binh, liệt sỹ tại các phường An Bình, Tây Sơn, An Phú và xã Thành An. Cùng đi có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Văn phòng Thị ủy, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã.
Phương tiện do Văn phòng Thị ủy và Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đảm bảo.
4.2. Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Thặng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã làm Trưởng đoàn:
Đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Nhia và các gia đình thương binh, liệt sỹ tại các xã Xuân An, Tú An, Cửu An. Cùng đi có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Văn phòng Thị ủy, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã.
Phương tiện do Văn phòng Thị ủy và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã đảm bảo.
4.3. Đoàn do đồng chí Lê Thanh Tâm, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã làm Trưởng đoàn:
 Đến thăm và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ tại các phường An Tân, An Phước, Ngô Mây và xã Song An. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Đài Truyền thanh- Truyền hình thị xã.
Phương tiện do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã đảm bảo.
* Thời gian đi thăm, tặng quà do các đồng chí Trưởng đoàn quyết định. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã chuẩn bị quà.
5. Về việc treo Quốc kỳ, khẩu hiệu:
Các cơ quan, đơn vị, công sở và Ủy ban nhân dân các xã, phường, hộ gia đình treo Quốc kỳ, phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao treo băng rôn tuyên truyền kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sỹ, từ ngày 24/7 đến hết ngày 27/7/2014. Nội dung theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy.
III. Tổ chức thực hiện:
1.     Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội thị xã:
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ theo đúng Kế hoạch đề ra; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức Lễ viếng của các xã, phường tại các Tượng đài, Đài tưởng niệm, Nhà bia ghi danh liệt sỹ được trang nghiêm, đúng ý nghĩa.
- Tiếp nhận kinh phí tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh (nếu có) và của thị xã cấp kịp thời cho các đối tượng trước ngày 25/7/2014; phối hợp với các xã, phường chọn một số gia đình để lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà (nếu có).
- Chuẩn bị quà để lãnh đạo thị xã đến thăm 31 hộ gia đình thương binh liệt sỹ (đại diện) và 02 Mẹ Việt Nam anh hùng ở các xã, phường, cụ thể:
+ Quà Mẹ Việt Nam anh hùng : Tiền mặt 400.000 đồng + gói quà 100.000 đồng;
+ Quà các gia đình thương binh, liệt sỹ đến thăm: Tiền mặt 300.000 đồng + gói quà 100.000 đồng.
- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao thị xã và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ viếng các Anh hùng Liệt sỹ.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ.
2.     Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã:
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức cho đoàn viên thanh niên tổng dọn vệ sinh, trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã, Đài tưởng niệm và các công trình ghi ơn trên địa bàn thị xã.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã:
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với người có công nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ  (27/7/1947-27/7/2014).
- Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị phục vụ Lễ viếng các anh hùng liệt sỹ và Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã;
- Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã chủ động liên hệ với Văn phòng Thị ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã nắm rõ lịch trình đi thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn thị xã để đưa tin.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã:
Đề xuất nguồn kinh phí để Ủy ban nhân dân thị xã xuất ngân sách chi cho hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014), theo Kết luận số 194-KL/TU ngày 30/6/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy Kết luận Hội nghị thường kỳ tháng 6; Phối hợp tốt với phòng Lao động –Thương binh và Xã hội thị xã tiếp nhận và cấp kinh phí cho các gia đình thương binh, liệt sỹ kịp thời.
5. Ủy ban nhân dân các xã, phường:
- Lập danh sách các đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học để nhận quà của Chủ tịch nước, quà Ủy ban nhân dân tỉnh  (nếu có) và quà của Ủy bn nhân dân thị xã; Phối hợp với phòng Lao động-thương binh và Xã hội chọn gia đình thương binh, liệt sỹ (đại diện) để lãnh đạo thị xã đến thăm; Phân công lãnh đạo để tham giaa cùng các Đoàn của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã đến thăm các gia đình theo danh sách đã chọn.
- Chủ động rà soát trên địa bàn mình để nắm bắt kịp thời các hộ gia đình thương binh, liệt sỹ đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống, sinh hoạt và lao động, để có hỗ trợ từ các nguồn lực của địa phương hoặc đề nghị hỗ trợ từ nhiều cấp.
- Các xã, phường có công trình nhà bia ghi công liệt sỹ chủ động nâng cấp, sữa chữa và dọn vệ sinh sạch sẽ. Xây dựng kế hoạch, tổ chức đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014).
- Tổ chức Lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã, Tượng đài, Đài tưởng niệm, Nhà bia ghi danh Liệt sỹ theo Kế hoạch của thị xã đúng thời gian và mục đích, ý nghĩa đặt ra.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014). Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, tổ chức thực hiện./.
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017