HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 77-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN CHƯ PRÔNG, AN KHÊ, SA THẦY VÀ AYUN PA, TỈNH GIA LAI – KON TUM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập và điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc các huyện Chư Prông, An Khê, Sa Thầy và Ayun Pa, tỉnh Gia Lai – Kon Tum như sau:

- Huyện Chư Prông:

1. Chia xã Ia Mơ thành hai xã lấy tên là xã Ia Mơ và xã Ia Lâu.

- Địa giới của xã Ia Mơ ở phía bắc giáp xã Ia Puch và xã Ia Pia, phía đông giáp xã Ia Lâu, phía tây giáp biên giới Campuchia, phía nam giáp tỉnh Đăk Lăk.

- Địa giới của xã Ia Lâu ở phía bắc giáp xã Ia Ko, phía đông giáp xã Ia Le, phía tây giáp xã Ia Mơ, phía nam giáp tỉnh Đăk Lăk.

2. Chia xã Ia Hlốp thành hai xã lấy tên là xã Ia Blang và Ia Hlốp.

- Địa giới của xã Ia Blang ở phía bắc giáp xã Ia Glai, phía đông giáp huyện Mang Yang, phía tây giáp xã Ia Hlốp, phía nam giáp xã Ia Hru.

- Địa giới của xã Ia Hlốp ở phía bắc giáp xã Ia Glai, phía đông giáp xã Ia Blang, phía tây giáp xã Ia Vê và xã Ia Ko, phía nam giáp xã Ia Ko.

3. Sáp nhập các làng Btel, Tàu Ô, Tàu Klah, Tàu  Kroa và Tàu Rô của xã Ia Hlốp vào xã Ia Hru.

4. Chia xã Ia Pia thành hai xã lấy tên là xã Ia Me và xã Ia Pia.

- Địa giới của xã Ia Me ở phía bắc giáp xã Ia Phìn, phía đông giáp xã Ia Pia, phía tây giáp xã Ia Puch và xã Ia Boòng, phía nam giáp xã Ia Mơ.

- Địa giới của xã Ia Pia ở phía bắc giáp xã Ia Phìn, phía đông giáp xã Ia Vê, phía tây giáp xã Ia Me, phía nam giáp xã Ia Ko.

5. Sáp nhập các làng Ò và Sièo của xã Ia Pia vào xã Ia Ko.

6. Chia xã Ia Glai thành hai xã lấy tên là xã Ia Glai và xã Ia Băng.

- Địa giới của xã Ia Glai ở phía bắc giáp xã Ia Păng, phía đông giáp huyện Mang Yang, phía tây giáp xã Ia Tô, phía nam giáp xã Ia Hlốp.

- Địa giới của xã Ia Băng ở phía bắc giáp xã Ia Phìn và nông trường Bầu Cạn, phía đông giáp huyện Mang Yang, phía tây giáp xã Ia Tô và xã Ia Phìn, phía nam giáp xã Ia Glai.

- Huyện An Khê:

1. Chia xã Yang Trung thành hai xã lấy tên là xã Yang Trung và xã An Trung.

- Địa giới của xã Yang Trung ở phía bắc giáp xã An Trung, phía đông giáp sông Ba, phía tây giáp huyện Mang Yang, phía nam giáp xã Cho Long và xã Yang Nam.

- Địa giới của xã An Trung ở phía Bắc giáp xã Hà Tam, phía đông giáp xã Yang Bắc và xã Ya Ma, phía tây giáp huyện Mang Yang, phía nam giáp xã Yang Trung.

2. Chia xã Phú An Cư thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Phú An và thị trấn An Khê.

- Địa giới của xã Phú An ở phía bắc giáp thị trấn An Khê, phía đông giáp xã Song An và xã Ya Hội, phía tây giáp xã Tân An, phía nam giáp xã Yang Bắc và xã Ya Hội.

- Địa giới của thị trấn An Khê ở phía bắc giáp xã Cự An, xã Tú An và xã Cửu An, phía đông giáp núi Hòn Nhọn, phía tây giáp xã Tân An và xã Cư An, phía nam giáp xã Tân An và xã Phú An.

- Huyện Sa Thầy:

Thành lập ở các điểm kinh tế mới Kơ Long thuộc huyện Sa Thầy một số xã mới lấy tên là xã Sa Bình, xã Sa Nghĩa và xã Sa Sơn thuộc huyện Sa Thầy.

- Địa giới của xã  Sa Bình ở phía bắc giáp suối Dăk Kơ Tol, phía đông giáp sông Pô Kô (huyện Đăk Tô), phía đông giáp sông Pô Kô, phía tây giáp suối Dăk Sir, phía nam giáp xã Ya Ly.

- Địa giới của xã Sa Nghĩa ở phía bắc giáp xã Pô Kô (huyện Đăk Tô), phía đông giáp sông Pô Kô, phía tây giáp suối Dăk Sir, phía nam giáp suối Ya Nol.

- Địa giới của xã Sa Sơn ở phía bắc giáp núi Chư Dron, phía đông giáp suối Dăk Sir, phía tây giáp núi Chư Tan Kra, phía nam giáp xã Ya Ly.

- Huyện Ayun Pa:

Thành lập một thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Ayun Pa lấy tên là thị trấn Ayun Pa.

Địa giới của thị trấn Ayun Pa ở phía bắc giáp suối Pa Hao, phía đông giáp sông Ayun Pa và sông Ba, phía tây giáp nông trường Bông, phía nam giáp suối Ea Rbol.

Điều 2. – Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân